Nokas förvärv av Avarn Security kan genomföras

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Nokas AS förvärv av Avarn Security Holding AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Bra utredning visar på problemen med skatt på avfallsförbränning

Konkurrensverket delar utredningens bedömning och avstyrker förslaget om skatt på avfallsförbränning. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till regeringen över betänkandet ”Brännheta skatter! Bör avfallshantering och...

Olämpligt reglera bostäders upplåtelseform

Konkurrensverket delar utredningens slutsats att det inte är lämpligt att reglera bostäders upplåtelseform genom bestämmelser i detaljplaner. Det kan hämma och försämra konkurrensen inom bostadsbyggandet.

Konkurrensverket avstyrker ett permanent system för statligt stöd vid korttidsarbete

Konkurrensverket har yttrat sig över delbetänkandet om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete. Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om att stöd ska kunna ges utan att stödsystemet ”aktiveras”...

Konkurrensverket avstyrker konkurrenssnedvridande förslag

Konkurrensverket avstyrker Riksbankskommitténs förslag om lagstiftning för att trygga tillgången till kontanter. Enligt Konkurrensverket riskerar utredningens förslag att hämma konkurrensen mellan banker, minska incitamenten...

Konkurrensverket tillstyrker betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster

Utanför tätorter kan enskilda avlopp i samfälld form bli enklare och billigare för enskilda fastighetsägare än kommunala lösningar. Konkurrensverket välkomnar utredningens förslag om en ändring av vattentjänstlagen, som skull...

Konkurrensverket tillstyrker public service-utredningen

Konkurrensverket tillstyrker i huvudsak förslagen i public service-kommitténs utredning "Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och utökat ansvar", men understryker också att närmare preciseringar är nödvändi...

Telge Fastigheter gjorde en otillåten ändring av kontrakt

Press När det kommunala bolaget Telge Fastigheter byggde om Scaniarinken i Södertälje gjordes en otillåten ändring av kontraktet utan en annonserad upphandling, vilket krävs enligt reglerna. Konkurrensverket går nu till domstol och...