Innehåll på sidan

Olyckligt att i förväg peka ut vilka flygrutter som kan bli aktuella för allmän trafikplikt

Konkurrensverket avstyrker förslag om införande av trafikplikt på orter där kommersiell flygtrafik i framtiden kan upphöra eller kraftigt reduceras. Det framgår av yttrandet över promemorian ”Arlanda flygplats – en plan för framtiden”.

I promemorian föreslås att regeringen ska peka ut kommersiella men samhällsviktiga inrikes flyglinjer där rimliga transportalternativ kommer att saknas om flygtrafiken skulle upphöra. Om den kommersiella flygtrafiken på dessa områden skulle upphöra eller kraftigt reduceras, ska beslut fattas om allmän trafikplikt och ett upphandlingsförfarande införas.

Konkurrensverket ser rimligheten i att upprätthålla en beredskap för att besluta om allmän trafikplikt vid behov men anser samtidigt att det vore olyckligt att i förväg peka ut vilka rutter som kan bli aktuella för allmän trafikplikt. För rutter som i dagsläget trafikeras av ett enda bolag skulle detta innebära starka incitament att strategiskt reducera trafiken i syfte att ingå avtal med Trafikverket om allmän trafikplikt.

Det finns även risk för överkompensation, eftersom bolaget i frågan skulle ha klara incitament att underdriva relevanta nätverkseffekter och överskatta den del av samkostnaderna som hänförs till rutten. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget om införande av trafikplikt.

Dokument och länkar 

Senast uppdaterad: 2022-10-31

Nyhet31 oktober 2022