Innehåll på sidan

Analys av konkurrensen på drivmedelsmarknaden

Priset på drivmedel har ökat kraftigt under de senaste åren. I en analys av marknaden för drivmedel konstaterar Konkurrensverket att bensin- och dieselmarknaden i Sverige kännetecknas av få aktörer och en hög grad av pristransparens vad gäller rekommenderade priser, men begränsade möjligheter att jämföra pumppriser.

I en serie analyser i korthet kommer Konkurrensverket under januari och februari 2023 att belysa konkurrens i kristider inom olika sektorer och områden. Vår första analys rör drivmedel. Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under de senaste åren, bland annat till följd av kriget i Ukraina, och har en stor påverkan både på företags och privatpersoners ekonomi.

Den svenska bensin- och dieselmarknaden kännetecknas av en ganska hög grad av pristransparens. Transparenta priser kan vara till stor fördel för kunderna eftersom prisinformationen ökar möjligheterna att jämföra och konkurrensutsätta olika företags erbjudanden mot varandra. För svenska privatkunder saknas det dock i dag enkla verktyg att i förväg jämföra drivmedelspriser eftersom de flesta bolag bara annonserar rekommenderade priser på sina webbplatser. Det faktiska pumppriset visas oftast bara på skyltar vid den fysiska stationen. Bättre förutsättningar att jämföra pumppriser skulle vara till nytta för konsumenterna och gynna konkurrensen. Vid en internationell utblick hittar vi flera exempel på prisjämförelseverktyg som kan öka privatkundernas möjligheter att hitta bästa pris.

Det finns också risker med en hög pristransparens, i synnerhet på marknader som har få aktörer. En hög grad av pristransparens vad gäller rekommenderade priser kan underlätta möjligheterna till parallellt beteende i prissättningen mellan konkurrenter. Detta kan i sin tur leda till ökade priser och låg priskonkurrens, även om inget samordnat prissamarbete förekommer. På den svenska drivmedelsmarknaden finns fyra aktörer i grossistledet och som tillsammans stod för cirka 97 procent av såld volym av både bensin och diesel i Sverige 2021. I en rapport som vi publicerade 2013 var slutsatsen att dessa fyra aktörer även har stort inflytande i prissättningen och försäljningen av drivmedel på stationsnivå.

Under kristider är det extra viktigt att upprätthålla en effektiv konkurrens mellan företag eftersom konkurrensen kan fungera som en motverkande kraft som bidrar till att bibehålla företagens och konsumenters köpkraft. I Konkurrensverkets fortsatta arbete inom marknaden för drivmedel kommer vi att belysa faktorer som kan hindra förekomsten av en effektiv konkurrens. En fråga som är relevant att belysa i de fördjupade analyserna framöver är om en bristande konkurrens kan ha bidragit till att priserna nått sådana nivåer som vi nu ser.

Fördjupad analys av drivmedelssektorn under 2023 och 2024

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2023 och 2024 analysera konkurrensen i drivmedelssektorn och följa marknadsutvecklingen. Konkurrensverket ska särskilt analysera prisbildningen i konsumentnära led på marknaden, lyfta fram områden där vi bedömer att konkurrensen kan förbättras och lämna förslag på konkurrensfrämjande åtgärder. Uppdraget ska slutredovisas senast den 2 december 2024. Löpande avstämningar kommer att ske med Konjunkturinstitutet som har fått ett näraliggande uppdrag.

Konkurrensverket kommer under de två kommande åren bland annat:

  • studera om det har skett någon förändring i prissättningsbeteendet på drivmedelsmarknaden till följd av förändringar i omvärldsläget,
  • uppdatera kunskapen om marknadsstrukturen på drivmedelsmarknaden och vid behov lämna förslag på konkurrensfrämjande åtgärder,
  • utreda de rekommenderade prisernas funktion och möjliga marknadseffekter,
  • utreda effekterna på konkurrensen av algoritmbaserade prissättningsverktyg,
  • granska utformningen av rabattavtalen mot respektive kundgrupp och på vilket sätt utformningen påverkar konkurrensen mellan bolagen på central nivå,
  • utreda effekterna av att samla in realtidspriser för att förstärka privatkundernas relativa ställning i förhållande till drivmedelsbolagen, och
  • samverka med andra konkurrensmyndigheter om erfarenheter av åtgärder för en effektivare konkurrens.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-01-04

Nyhet4 januari 2023