Innehåll på sidan

Både möjligheter och risker med mellanhänder i offentlig upphandling

Användning av mellanhänder kan minska administrativa kostnader och skapa möjligheter för mindre företag att kunna delta som leverantörer. Men det kan även finnas risker för osund konkurrens och korruption. Det visar en rapport som genomförts inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning.

I en forskningsrapport har professor Gustaf Kastberg Weichselberger och fil.dr Sanna Eklund undersökt mellanhänders påverkan på den offentliga upphandlingen. Rapporten bygger på intervjuer som genomförts med aktörer från olika delar av upphandlingsprocessen samt en genomgång av material i form av tidigare studier, regelverk och avtal.

Ur ett konkurrensperspektiv finns det både för- och nackdelar av att använda sig av mellanhänder. En fördel är att små och medelstora företag ges möjlighet att delta som leverantörer till mellanhanden på marknader som upplevs svåra att komma in på. En nackdel som lyfts fram är att mellanhänder inom vissa branscher har begränsats till enbart några få stora aktörer. Leverantörer pekar även på att det finns en brist på transparens om hur mellanhanden anlitar underleverantörer. Om mellanhandens roll som förmedlare är oklar och den upplevs vara en konkurrent till underleverantörerna kan det även finnas risk för korruption.

En positiv aspekt som lyfts fram i intervjuerna är att en mellanhandslösning förenklar inköpsprocessen. Det råder däremot delade meningar om hur kostnadseffektivt det är. Upphandlande myndigheter och enheter anser att mellanhänder kan fylla ett behov gällande kompetens och kapacitet som inte finns internt. Vissa, framför allt leverantörer, är däremot mer kritiska eftersom utgifter skenar iväg om inte kostnaderna för hela leverantörskedjan utvärderas.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-05-03

Nyhet3 maj 2023