Innehåll på sidan

Delårsrapport om Konkurrensverkets arbete med otillbörliga handelsmetoder

Det är nu knappt elva månader sedan lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter trädde i kraft och på Konkurrensverket har enheten som arbetar med otillbörliga handelsmetoder varit igång i drygt ett år. I denna delårsrapport för 2022 berättar enhetschefen Martin Bäckström om Konkurrensverkets pågående arbete med otillbörliga handelsmetoder med fokus på tillsynsutredningar.

Vårt mål är att bedriva en effektiv tillsyn av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) och att det ska finnas en hög regelefterlevnad av lagen i livsmedelskedjan. En förutsättning för detta är att det finns en hög regelkännedom om LOH. Detta har lett till att vi satsar stora resurser på olika kommunikationsinsatser. Inledningsvis, under hösten 2021, byggde vi exempelvis upp vår webbplats med information om LOH och vi tog också fram ett nyhetsbrev för otillbörliga handelsmetoder.

Vid sidan av detta har vi varit angelägna att prata om LOH med så många som möjligt i vitt skilda sammanhang. Vi har egna återkommande träffar med delar av livsmedelskedjan och vi presenterar lagen och vårt arbete i andra externa sammanhang såsom seminarier. Kommunikation är och kommer fortsättningsvis vara viktigt i vårt arbete. För att vässa vår kommunikation och nå ut med relevant information till fler aktörer i livsmedelskedjan har vi samlat in synpunkter på vårt arbete med informationsspridning via en enkät och kommer fortsätta med intervjuer med aktörer i branschen.

Utredningar och ställningstaganden viktiga i vår tillsyn

Kärnan i vårt arbete med LOH är emellertid vår tillsyn. Denna brukar vi dela upp i tillsynsutredningar och ställningstaganden. I tillsynsutredningarna utreder vi om en köpare brutit mot LOH eller inte och det är det enskilda fallet som utreds. I våra ställningstaganden redogör vi för hur vi ser på en frågeställning och hur den förhåller sig till LOH.

Det är viktigt att komma ihåg att ställningstaganden inte är rättsligt bidande, utan ger uttryck för hur vi avser att tillämpa LOH i det enskilda fallet när vi genomför en tillsynsutredning. Om vårt tillsynsärende överklagas kan däremot domstolen som dömer komma till en annan slutsats. I sådana fall är det domstolens avgörande som gäller.

Tittar vi på vilka tillsynsärenden vi utrett eller utreder samt de ställningstaganden som vi tagit fram eller håller på att ta fram så kan vi se att vissa delar av lagen återkommer oftare än andra. Ärendena rör till exempel den svarta listans förbud mot sena betalningar, sena avbeställningar, ensidiga ändringar, att kräva betalt för sådant som inte är kopplat till leverantörens försäljning samt att begära att leverantören ska betala för försämring och förlust. Vad gäller den gråa listan så är returer och marknadsföringsavgifter något vi tittar närmare på.

Inkomna tips kan bli tillsynsärenden

Vid ett möte med en branschaktör för en tid sedan fick vi frågan om antalet ärenden var enligt vad vi hade förväntat oss innan LOH trädde i kraft. Vårt svar är att vi hade väldigt svårt att uppskatta hur stor tillströmningen av ärenden skulle bli. Å ena sidan finns en viss oro att klaga på någon som man gör affärer med. Å andra sidan var det många som i vår enkätundersökning angav att de avsåg att klaga till Konkurrensverket ifall de skulle utsättas för otillbörliga handelsmetoder.

I nuläget kan vi konstatera att vi har en strid ström av ärenden som vi utrett och som vi utreder. Vi har hittills inte prioriterat bort något ärende av resursskäl utan vi utreder ärendena så pass mycket att vi kan konstatera om en överträdelse föreligger eller inte. Några av de mer centrala förbuden har vi däremot inte granskat inom ramen för vår tillsyn. Det mest tydliga exemplet, utifrån vad aktörer i livsmedelskedjan uppger, är förbudet mot kommersiella repressalier.

Vår uppmaning är att man kontaktar oss om man anser sig vara utsatt för en otillbörlig handelsmetod. Förslagsvis tas en första kontakt per telefon och man får då en möjlighet att berätta om den upplevda otillbörliga handelsmetoden och vi får en möjlighet att berätta om våra utredningar och hur dessa bedrivs. Att vi får in denna typ av information är centralt för att vi ska kunna utföra vår uppgift som tillsynsmyndighet över LOH, minska antalet otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan och bidra till en mer konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja och mer hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-09-28

Artikel28 september 2022