Innehåll på sidan

Konkurrensverket avslutar utredning om sena avbeställningstider

Under våren inledde Konkurrensverket en utredning om sena avbeställningstider i ett antal livsmedelsupphandlingar. Efter att köparen justerat tiden för avbeställningarna i enlighet med LOH har ärendet nu avslutats.

Under våren har Konkurrensverket genomfört en granskning av offentliga aktörers efterlevnad av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH). Som ett led i undersökningen har Konkurrensverket granskat ett antal livsmedelsupphandlingar som Huddinge kommun annonserat. I utkasten till avtalen angavs en avbeställningstid som var kortare än 30 dagar. Enligt LOH är det förbjudet att avbeställa en order med kortare varsel än 30 dagar, vilket föranledde att en utredning inleddes.

Under Konkurrensverkets granskning skickades ett föreläggande till Huddinge kommun att inkomma med vissa handlingar samt svara på vissa frågor. Efter föreläggandet justerade kommunen självmant avbeställningstiden i sina gällande livsmedelsavtal till 30 dagar. Eftersom kommunen ändrat sina avtal till att vara i överensstämmelse med LOH, samt att det av utredningen inte framkommit att kommunen gjort några sena avbeställningar med kortare varsel än 30 dagar sedan lagen trädde i kraft 1 november 2021, fann Konkurrensverket att det inte var nödvändigt att fortsätta med utredningen. Mot bakgrund av detta valde Konkurrensverket att avsluta ärendet utan åtgärd.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-28

Artikel28 juni 2022