Innehåll på sidan

Bristfälligt förslag om undantag från upphandlingsreglerna på försvars- och säkerhetsområdet

Konkurrensverket avstyrker förslaget om utökade möjligheter för Försvarsmakten och Försvarets materielverk att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över promemorian Utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen.

I promemorian föreslås att den beloppsgräns för när Försvarsmakten och Försvarets materielverk får besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen ska höjas till 200 miljoner kronor. Syftet med förslaget är att underlätta och effektivisera upphandlingsprocessen. Enligt den nuvarande ordningen fattar regeringen beslut om undantag när upphandlingens värde överstiger 25 miljoner kronor.

Konkurrensverket anser att ett alltför omfattande undantag från upphandlingslagstiftningen utgör ett hinder för konkurrensen i EU och kan ha en negativ inverkan på försvarsindustrins konkurrenskraft, vilket i förlängningen kan leda till ökade kostnader och risk för korruption. Konkurrensverket ser därför ett värde i att undantag från upphandlingslagstiftningen med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen prövas av regeringen. Att den nuvarande regleringen skulle utgöra ett hinder för de förändrade behoven av materielförsörjning på försvars- och säkerhetsområdet är svårt att se, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket konstaterar också att promemorian helt saknar beskrivningar av förslagets konsekvenser för företag inom försvarssektorn, påverkan på konkurrensen och riskerna för korruption. Konsekvensanalysen är därmed så pass bristfällig att förslaget inte kan läggas till grund för lagstiftning.

Sammanfattningsvis avstyrker Konkurrensverket förslaget om ändrad beloppsgräns.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-01-20

Nyhet20 januari 2023