Innehåll på sidan

Uppdaterad prioriteringspolicy för tillsynsverksamheten

Konkurrensverkets prioriteringspolicy ska alltid vara aktuell och återspegla hur verksamheten bedrivs. En ny och uppdaterad policy är nu beslutad och publicerad.

Ändringarna i den nya policyn består bland annat i förtydliganden kring vilka omständigheter vi tar hänsyn till vid prioriteringen av frågor där offentliga aktörer riskerar att begränsa konkurrensen för privata företag.

Under processen med arbetet att uppdatera prioriteringspolicyn har våra intressenter haft möjlighet att lämna synpunkter på vårt utkast till uppdaterad policy. Vi fick in flera synpunkter på policyn och våra prioriteringar och vissa av dem har lett till ändringar i utkastet. Detta har varit mycket värdefullt och vi vill tacka dem som har engagerat sig.

För oss är det viktigt att vara transparenta med hur prioriteringar av ärenden görs och därför är policyn publicerad på Konkurrensverkets webbplats där det är möjligt att ta del av den i sin helhet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-02-08

Nyhet8 februari 2024