Innehåll på sidan

Konkurrensverket avstyrker förslag om undantag från lokaliseringsprincipen

I yttrandet över betänkandet Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, avstyrker Konkurrensverket författningsförslaget i fråga om att införa ett undantag från lokaliseringsprincipen när en region erbjuder tolktjänst till en annan region.

Konkurrensverket delar inte utredningens bedömning att teckenspråkstolkning är en sådan tjänst som omfattas av den högre direktupphandlingsgränsen om 7 802 550 kronor. Konkurrensverket menar att det saknas argument i utredningen för att teckenspråkstolkning skulle utgöra den sortens tjänster, som på grund av sin natur har ett begränsat gränsöverskridande intresse och att de tillhandahålls i ett särskilt sammanhang, som varierar betydligt mellan medlemsstaterna på grund av kulturella traditioner.

I linje med utredningen delar Konkurrensverket bedömningen att det inte finns några hinder mot att regioner ska få inrätta valfrihetssystem för teckenspråkstolkar, men anser att utredningen bör kompletteras avseende i vad mån en region har eller bör ha en befogenhet att tillhandahålla tolktjänster (som bekostas av andra myndigheter) till slutanvändare utanför den egna regionen.

Av yttrandet framgår att Konkurrensverket avstyrker författningsförslaget i fråga om att införa ett undantag från lokaliseringsprincipen när en region erbjuder tolktjänst till en annan region. Konkurrensverket anser att utredningen inte utrett konsekvenserna som ett sådant undantag skulle få på konkurrensen.

Konkurrensverket lyfter fram att effekterna av en begränsning av tillämpningsområdet för regleringen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, som blir en konsekvens av utredningens förslag om ett undantag från lokaliseringsprincipen, heller inte har analyserats av utredningen.

Avslutningsvis efterlyser Konkurrensverket en motivering till varför det inte bör göras ett lagligt undantag från självkostnadsprincipen när regionerna erbjuder tolktjänst till andra myndigheter och anser att utredningen bör överväga och utreda ett lagligt undantag från självkostnadsprincipen.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-09-16

Nyhet16 september 2022