Innehåll på sidan

Tillämpning av undantaget för ensamrätt vid offentlig upphandling

Konkurrensverket har uppmärksammat att undantaget för ensamrätt vid offentlig upphandling ofta åberopas utan tillräckligt stöd och för andra situationer än vad lagstiftaren har avsett. I en analys i korthet redogör vi för hur undantaget får användas utifrån gällande rättsläge och ger exempel på hur frågan har bedömts i Konkurrensverkets tillsyn och i rättspraxis.

Upphandlingslagstiftningens huvudsakliga syfte är att öppna upp den inre marknaden för konkurrens och att främja den fria rörligheten för varor och tjänster. Upphandlingar ska därför som huvudregel annonseras, så att alla potentiella leverantörer kan vara med och konkurrera om kontrakten.

Det finns undantag från annonseringskravet. I vissa fall får upphandlande myndigheter upphandla med ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, vilket är ett slags direktupphandling. Ett sådant fall är när det bara finns en leverantör som kan tillhandahålla det som upphandlas på grund av en ensamrätt.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-03-12

Nyhet12 mars 2024