Innehåll på sidan

Konkurrensverket avstyrker förslag om ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning

Konkurrensverket anser att utredningen inte ger en övertygande beskrivning av de problem som existerar i dagens struktur och att utredningen saknar en konsekvensanalys över hur förslagen kommer att påverka den specialiserade forskningsverksamhet som myndigheter med annan kärnverksamhet ansvarar för och avstyrker därför förslaget.

Konkurrensverket har yttrat sig över förslaget ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation” (SOU 2023:59).

Konkurrensverket anser att det inte framkommit övertygande skäl till att avveckla den befintliga strukturen för statlig finansiering av forskning och innovation och anser att de flesta, om inte alla, problem och brister som utredningen pekar på borde kunna hanteras genom att utveckla den befintliga strukturen.

Konkurrensverket avstyrker även förslaget om att den konkurrensutsatta externa finansiering som fördelas av myndigheter med annan kärnverksamhet ska upphöra och förläggas på Myndigheten för strategisk forskning. Konkurrensverkets forskningsfinansiering har stor betydelse för den forskning som bedrivs inom konkurrensrätt, konkurrensekonomi och offentlig upphandling i Sverige. Konkurrensverket anser att det är en stor brist i utredningen att man inte gjort en konsekvensanalys över hur förslagen kommer att påverka den specialiserade forskningsverksamhet som myndigheter med annan kärnverksamhet i dag ansvarar för och den växelverkan som forskningsverksamheten har med myndigheternas övriga verksamhet. Den konsekvensbeskrivning som utredningen presenterat är bristfällig och därmed inte ett tillräckligt underlag för så pass vittgående förslag som utredningen lämnar.

Utredningen föreslår att de forskningsfinansierande myndigheterna ska ha ett gemensamt ansöknings- och ärendehanteringssystem för finansiering av forskning och innovation. Konkurrensverket anser att utredningen borde ha övervägt och undersökt alternativa lösningar, exempelvis att införa ett enhetligt ansöknings- och ärendehanteringssystem i det befintliga forskningsfinansieringssystemet. Konkurrensverkets bedömning är att utredningens beräkningar om besparingar och ökad effektivitet även skulle uppstå ifall man hade samma ansöknings- och ärendehanteringssystem hos de befintliga forskningsfinansierande myndigheterna.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Nyhet1 februari 2024