Innehåll på sidan

Konkurrensverket avstyrker förslag om undantag från avgiftsplikt

I yttrandet över promemorian Genomförande av ändringar i Eurovinjettdirektivet avstyrker Konkurrensverket förslaget om att utvidga undantaget från avgiftsplikt på allmän väg för tunga bussar.

Konkurrensverket framhåller vikten av konkurrensneutralitet mellan småbussar och minibussar som konkurrerar omkring 3,5-ton-tröskeln och befarar att det utvidgande undantaget skulle snedvrida konkurrensen mellan dessa transportslag.

I promemorian föreslås två nya lagar, en lag om infrastrukturavgifter på väg och en lag om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser, därutöver föreslås följdändringar i fler lagar och förordningar.

Med förslagen genomförs de ändringar av det så kallade eurovinjettdirektivet, som avser vägtullar i form av infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader samt indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-09-07

Nyhet7 september 2023