Innehåll på sidan

Risk för att konkurrensen försämras när ändringar av kontrakt inte annonseras

Skyldigheten för upphandlande myndigheter att i vissa fall annonsera ändringar av kontrakt och ramavtal är en viktig förutsättning för en effektiv konkurrens och offentlig upphandling. I en analys i korthet lyfter Konkurrensverket fram betydelsen av att upphandlande myndigheter annonserar ändringar och att ändringarna annonseras på ett korrekt sätt.

En upphandlande myndighet som ändrat ett kontrakt eller ramavtal med stöd av bestämmelserna om kompletterande beställningar eller oförutsebara omständigheter ska upplysa om detta i en annons.

Att upphandlande myndigheter annonserar ändringar av kontrakt och ramavtal bidrar till transparens i de offentliga affärerna, vilket är viktigt av flera skäl. Genom annonser om ändringar blir det enklare för såväl Konkurrensverket som leverantörer att upptäcka och angripa eventuella otillåtna ändringar. Annonserna bidrar även till att minska risken för korruption och värna allmänhetens förtroende för det offentliga. De ger också förutsättningar för bättre upphandlingsstatistik.

För att annonseringsplikten och dess bakomliggande syften ska få full genomslagskraft är det inte bara viktigt att ändringar annonseras, utan även att ändringarna annonseras på ett korrekt sätt och innehåller korrekta uppgifter. Annars riskerar principen om transparens att åsidosättas, och i förlängningen riskerar även konkurrensen att försämras.

Med hänsyn till annonseringsskyldighetens betydelse för konkurrensen på marknaden kan det ifrågasättas att skyldigheten är osanktionerad. Utöver att rikta kritik i tillsynsbeslut saknas möjligheter att säkerställa att upphandlande myndigheter efterlever annonseringsskyldigheten.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-10-31

Nyhet31 oktober 2023