Innehåll på sidan

Varför pratas det om inköpsallianser – och vad har det med LOH att göra?

Inköpsallianser i livsmedelskedjan har blivit en allt vanligare europeisk företeelse de senaste tio åren som även spritt sig till Skandinavien. Men vad är en inköpsallians och vad har de med lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) att göra? Vi redogör kort för detta och vilka diskussioner som förs på EU-nivå.

Vad är en inköpsallians?

De inköpsallianser som under de senaste åren har blivit allt mer vanligt förkommande i livsmedelskedjan fungerar som ett horisontellt samarbete mellan olika köpare. Det kan till exempel vara fråga om återförsäljare och butikskedjor som samarbetar för att få ökad förhandlingsstyrka gentemot stora globala leverantörer. Medlemmarna utgörs ofta av köpare från olika länder, men på det europeiska planet har det även förekommit nationella inköpsallianser. I någon mån skulle det även kunna argumenteras för att det förekommer inköpsallianser i Sverige, exempelvis när flera kommuner går samman för att göra en gemensam livsmedelsupphandling och därigenom få bättre villkor.

Det finns olika typer av inköpsallianser. Ett exempel är när en grupp av dagligvarukedjor går ihop för att hitta en producent till deras egna märkesvaror. En annan typ är sammanslutningar av dagligvarukedjor som på internationell nivå går samman i en allians. Alliansen förhandlar sedan med internationella leverantörer för att bland annat få förmånliga rabatter för sina medlemmar. Själva köpen av leverantörens produkter sker dock oftast på lokal nivå mellan leverantören och dagligvarukedjans centrala inköpsorgan eller enskilda handlare. En tredje variant är rena inköpssamarbeten där själva alliansen är en inköpsorganisation som gör centrala inköp för sina medlemmars räkning och sedan säljer vidare till medlemmen.

Vad har inköpsallianser med LOH att göra?

Historiskt har inköpsallianser analyserats mot konkurrenslagstiftningarna i de olika medlemsländerna i EU. Sedan UTP-direktivet trädde i kraft har det däremot börjat föras en diskussion ifall inköpsallianserna även omfattas av reglerna om otillbörliga handelsmetoder. Detta utifrån att det argumenterats för att en inköpsallians starkaste verktyg, att koordinera neddragningar av inköp eller avlastning, skulle kunna vara en otillbörlig handelsmetod i form av en kommersiell repressalie. Det har också argumenterats för att inköpsallianser inte omfattas av UTP-direktivet eller LOH om inköpsalliansen inte genomför några köp.

LOH tar sikte på köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter och innehåller ett antal förbud och regler som köpare av dessa produkter måste följa. En fråga som då uppstår är om en gemensam förhandling kan ses som ett köp. Konkurrensverket har inte prövat denna fråga inom ramen för vår tillsyn ännu, och kan därför inte lämna något svar. Vi känner inte heller till att någon annan tillsynsmyndighet över otillbörliga handelsmetoder prövat hur inköpsallianser förhåller sig till UTP-direktivet.

Däremot har frågan om inköpsallianser varit i blickfånget i flera EU-länder och av EU-kommissionen. Man har då bland annat prövat frågan om inköpsallianser mot deras nationella konkurrenslagstiftningar eller andra nationella regelverk. En mer djupgående genomgång av detta finns att läsa i den rapport som EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum tagit fram om inköpsallianser.

Senast uppdaterad: 2022-10-25

Artikel25 oktober 2022