Innehåll på sidan

Konkurrensverket föreslår lagändring för att reglera drift av kyrkliga begravningsbyråer

För att förhindra att begravningsbyråer som drivs av Svenska kyrkans församlingar snedvrider konkurrensen föreslår Konkurrensverket ändringar i begravningslagen. Förslaget grundar sig på observationer som Konkurrensverket har gjort i sitt tillsynsarbete.

Konkurrensverket har efter klagomål utrett om Håbo pastorat har brutit mot konkurrensreglerna på ett sätt som snedvrider och hämmar konkurrensen mellan begravningsbyråer genom att erbjuda tjänster på begravningsbyråmarknaden genom sin begravningsbyrå Kyrkans begravningsbyrå i Håbo.

Konkurrensverket konstaterar att ett ingripande mot Håbo pastorat och Kyrkans begravningsbyrå i Håbo med stöd av konkurrenslagen sannolikt inte är möjligt. Utredningen har därför avslutats. Samtidigt visar utredningen på mer övergripande problem som kan uppkomma när Svenska kyrkans församlingar driver begravningsbyråer. Enligt Konkurrensverket har de byråer som drivs av församlingarna konkurrensfördelar på begravningsbyråmarknaden genom de särskilda rättigheter och skyldigheter som kyrkan har, bland annat enligt begravningslagen.

För att främja konkurrensen på marknaden för begravningsbyråtjänster föreslår därför Konkurrensverket att regeringen låter utreda ändringar i begravningslagen för att reglera driften av kyrkliga begravningsbyråer.

– Konkurrensverket har i uppdrag att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens och vid behov föreslå förändringar i rådande regelverk. Av den utredning som vi nyligen har genomfört framgår att kyrkliga begravningsbyråer har vissa konkurrensfördelar av sitt lagstadgade uppdrag, vilket kan snedvrida konkurrensen med privata byråer. Därför föreslår vi en reglering i lag av förutsättningarna för församlingar och pastorat att bedriva begravningsbyråverksamhet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket föreslår bland annat att kyrkliga begravningsbyråers utgifter inte ska få belasta varken kyrkoavgiften eller begravningsavgiften. Kyrkliga begravningsbyråer bör också ha egen anställd personal och egna lokaler och inte bara hyra in församlingarnas resurser vid behov, eller i vart fall fördela de fasta kostnaderna för delade resurser korrekt mellan verksamheterna på ett sätt som säkerställer konkurrensneutralitet. Konkurrensverket föreslår också att länsstyrelserna ska ansvara för tillsynen av att reglerna följs.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Johan Sahl, enhetschef, 08-700 16 22,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-02-08

Pressmeddelande8 februari 2024