Innehåll på sidan

Bristfälliga motiveringar i annonser om frivillig förhandsinsyn

Informationen i annonser om frivillig förhandsinsyn är ofta bristfällig. Det gör det svårt för Konkurrensverket att bedöma om ett undantag från annonseringsskyldigheten faktiskt är tillämpligt. Det framgår i en analys i korthet om Konkurrensverkets granskning av annonser om frivillig förhandsinsyn.

En upphandlande myndighet kan använda sig av en annons om frivillig förhandsinsyn när den bedömer att det endast finns en möjlig leverantör av det som ska upphandlas. I den frivilliga förhandsinsynen ska den upphandlande myndigheten ange vilka skäl den har till att direkttilldela kontraktet till en specifik leverantör i stället för att annonsera enligt upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket har löpande granskat samtliga annonser om frivillig förhandsinsyn som registrerats under 2022. Granskningen visar att det finns brister i hur väl de upphandlande myndigheterna motiverar skälen till att genomföra en direktupphandling, vilket gör det svårare att bedöma tillämpligheten av undantagen. Det vanligaste undantaget som hänvisas till är undantaget för tekniska skäl. Därefter kommer undantaget för ensamrätt eller en kombination av de två undantagen. Granskningen har lett till ett antal tillsynsärenden där Konkurrensverket bedömt att undantagen inte varit tillämpliga.

Leverantörer som verkar på marknaden är de som har nödvändig branschkännedom och bäst förutsättningar att avgöra om det endast finns en möjlig leverantör till det som efterfrågas i annonsen. Konkurrensverket ser därför positivt på att leverantörer aktivt granskar annonser om frivillig förhandsinsyn. Många bristfälliga annonser uppmärksammas däremot inte av leverantörer. Det finns därför ett värde i att även Konkurrensverket granskar annonser om frivillig förhandsinsyn inom ramen för upphandlingstillsynen.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-05-24

Nyhet24 maj 2023