Innehåll på sidan

Konkurrensverket sammanfattar sin granskning av informationsansvaret enligt LOV

Under 2022 genomförde Konkurrensverket en granskning av upphandlande myndigheters informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem. I en kortare analys, som finns att läsa på vår webbplats, redogör vi för erfarenheterna av vår granskning.

Vårt syfte med att granska om myndigheterna uppfyller sitt informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) är bland annat att verka för en korrekt tillämpning av lagen. Vi vill också sprida kunskap om upphandlande myndigheters ansvar att informera om de valbara leverantörerna i valfrihetssystemet.

Syftet med informationsansvaret enligt LOV är bland annat att enskilda ska få tillräcklig information för att göra ett välgrundat val av leverantör. Enligt LOV ska den upphandlande myndigheten lämna information som är saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Konkurrensverkets analys av den genomförda granskningen består bland annat av en sammanfattning av de bedömningar som den resulterade i. Här framgår exempelvis att det inte är tillräckligt att de upphandlande myndigheterna enbart tillhandahåller länkar till de valbara leverantörernas webbplatser.

Granskningen, som genomfördes under 2022, resulterade i att Konkurrensverket riktade kritik mot tio av de 14 myndigheter som granskades. Ärendena, inklusive den sammanfattande bedömningen, redogörs för i analysen. Den innehåller även en kort redogörelse av vad forskningen säger om informationsansvarets roll som en förutsättning för kvalitetskonkurrens.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-01-19

Artikel19 januari 2023