Innehåll på sidan

Västerås får kritik för otillåtna köp av läkarkonsulter till elevhälsan

Västerås kommun ingick flera avtal om läkarkonsulter till elevhälsan utan att först annonsera köpen enligt lagen om offentlig upphandling. I ett tillsynsbeslut kritiserar nu Konkurrensverket kommunens agerande.

Under hösten 2018 slutade de dåvarande skolläkarna sina tjänster inom Västerås kommun. En skolläkare fanns sedan anställd på deltid fram till och med mars 2020. Under perioden som förflöt efter det att skolläkarna hade avslutat sina tjänster gjorde kommunen endast ett försök att rekrytera ny personal. Det skedde 2018 men någon ny personal kom inte att rekryteras.

Under perioden mars 2020 till juni 2022 direktupphandlade kommunen i stället läkarkonsulttjänster. Det är de sex avtal om läkartjänster som kommunen ingick under 2021 som ligger till grund för Konkurrensverkets beslut. De aktuella avtalen uppgår till ett sammanlagt värde av 5 545 000 kronor. Köpen annonserades inte enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kommunen framhåller att köpen genomfördes i ett läge då personal saknades och att det därför förelåg särskilda skäl att direktupphandla. Syftet var att säkerställa elevernas tillgång till skolläkare.

Enligt Konkurrensverket kan de omständigheter som kommunen har framfört som förklaring till den uteblivna annonseringen inte motivera avsteg från skyldigheten att annonsera enligt LOU. Vad gäller den eventuellt brådskande situation som hade uppstått under 2021 anser Konkurrensverket att den beror på kommunens eget agerande. Vare sig undantagen i LOU för synnerlig brådska eller synnerliga skäl var därför tillämpliga. Det anser Konkurrensverket som nu kritiserar Västerås kommun för att ha genomfört en otillåten direktupphandling och därmed brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-05-12

Nyhet12 maj 2023