Innehåll på sidan

Förtydliganden behövs för att få bukt med fortsatta utmaningar med oschyssta avtalsvillkor

Ställningstaganden, vägledning och utredningar. Mycket har hänt under det första året med den nya lagen om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, men mer behöver göras. Aktörer i livsmedelskedjan vittnar om fortsatta problem med oschyssta avtalsvillkor och mer stöd i frågorna efterfrågas.

Det konstaterades under det webbinarium som Konkurrensverket anordnade den 10 november. Halvdagen inleddes med en redovisning över det arbete som gjorts sedan lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) trädde i kraft för ett år sedan. Webbinariet avslutades med en paneldiskussion där aktörer i branschen fick ge sin syn på lagen och hur deras verksamheter påverkats.

Fortsatta problem med oschyssta handelsmetoder

Resultatet från den enkät som under hösten skickades till leverantörer i livsmedelskedjan för att mäta förekomsten av otillbörliga handelsmetoder visar på fortsatta utmaningar. En preliminär analys visar att aktörerna har börjat anpassa sig till lagen, men att det finns mycket kvar att arbeta med. Sena betalningar och sena avbeställningar förekommer fortfarande, trots att Konkurrensverket har haft flera tillsynsärenden som rör dessa metoder. Den handelsmetod som innebär att en köpare begär att leverantören ska bära en del eller hela kostnaden för rabatter i samband med en marknadsföringskampanj har även ökat markant.

Vad gäller lagens inverkan på lönsamheten i jordbruks- och livsmedelskedjan anser respondenterna att detta inte har påverkats avsevärt. Däremot upplever många att inflationen har en negativ inverkan på handelsmetoder i branschen.

En djupare analys om enkätens resultat kommer längre fram.

Välkommen lag, men förtydliganden behövs

I paneldiskussionen var olika delar av livsmedelskedjan representerade i form av Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Martin Lundell, vd på Sveriges bagare & konditorer och Liza Zetterberg, jurist på Svensk Handel Juridik.

Paneldeltagarna var eniga om att LOH är viktig för jordbruks- och livsmedelskedjan. Den skapar också fokus på och medvetenhet om att det finns problem i kedjan och tydliggör vilka metoder som inte får användas längre. En aspekt som lyftes upp var leverantörers rädsla att anmäla vissa metoder till Konkurrensverket. Aktörer som upplever sig ha råkat ut för oschyssta avtalsvillkor vill inte anmäla det med risk för att råka ut för repressalier. Det syns även i de tips som Konkurrensverket fått in, där hela elva tips av tolv var anonyma.

En gemensam synpunkt från paneldeltagarna var att lagen ställer krav på en stor omställning inom hela branschen. Vissa av metoderna har använts under långa perioder och det tar tid att byta gamla mönster mot nya. Att många avtal är muntliga i livsmedelsbranschen nämndes också som en försvårande faktor för omställningen. Därför anser aktörerna att det är särskilt viktigt att få förtydliganden från Konkurrensverket om vad lagen innebär i praktiken för vissa handelsmetoder.

Skarpare ton och fortsatt vägledande arbete

Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten inledde webbinariet med att konstatera att lagens syfte att i grunden skapa bättre förutsättningar för produktion endast kan uppnås genom en hög regelefterlevnad och det kräver en hög regelkännedom. En låg kunskap om lagen men också övergångsproblem har beaktats under första året. Konkurrensverket kommer att fortsätta det vägledande arbetet i form av ställningstaganden och tillsynsärenden för att sprida bättre kunskap om LOH. Ytterligare vägledning och förtydliganden av gråzoner var även något som efterfrågades i paneldiskussionen.

En ny lagstiftning kan ofta leda till stora omställningar, men Rikard Jermsten framhöll att smekåret nu är över för såväl Konkurrensverket som för aktörerna i branschen. Konkurrensverket kommer framöver att ingripa med sanktionsavgifter men också fortsätta det vägledande arbetet. Det kommer även införas interna tidsfrister även för ärenden som rör otillbörliga handelsmetoder. Syftet är att vara transparenta och skapa tydlighet utåt om hur myndigheten arbetar samt öka effektiviteten i utredningarna.

Senast uppdaterad: 2022-11-29

Artikel29 november 2022