Innehåll på sidan

Konkurrensverket föreslår översyn av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

I en skrivelse till regeringen föreslår Konkurrensverket att en särskild utredare ska få i uppdrag att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen och annan relevant lagstiftning. Syftet är att analysera och bedöma hur reglerna kan ändras för att bli mer effektiva och ändamålsenliga.

Den 1 januari 2010 infördes särskilda bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen. Bakgrunden till att reglerna kom till var ett sedan länge identifierat behov av att kunna ingripa mot offentliga aktörer som begränsar konkurrensen för privata företag i de fall där den allmänna konkurrensrätten inte ger ett tillräckligt skydd. Med de särskilda bestämmelserna skapades ett system för att undanröja konkurrenskonflikter i enskilda fall av offentlig säljverksamhet genom att domstol gavs möjlighet att meddela förbud, på talan av i första hand Konkurrensverket.

Efter drygt tio år står det klart att den nuvarande regleringen inte är tillräckligt effektiv för att uppfylla sitt syfte. Konkurrensverket föreslår därför att en särskild utredare ska se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Syftet är att utreda hur konkurrenslagstiftningen kan stärkas för att i högre utsträckning säkerställa en effektiv konkurrens på marknaden genom konkurrensneutrala villkor mellan offentliga och privata aktörer.

Enligt Konkurrensverkets förslag ska utredaren bland annat analysera och bedöma hur reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet kan ändras för att bli mer effektiva och ändamålsenliga. Utredaren bör också analysera och föreslå ökade möjligheter för Konkurrensverket att utreda och vidta åtgärder mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Konkurrensverket föreslår även att utredaren ska analysera förutsättningarna för en beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Sedan tidigare får Konkurrensverket som första instans fatta beslut i bland annat frågor som rör företagskoncentrationer och konkurrensskadeavgift.

Slutligen föreslås att utredaren ska ta ställning till om det bör införas en utökad skyldighet för kommunerna och regionerna att särredovisa konkurrensutsatt säljverksamhet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-11-16

Nyhet16 november 2023