Innehåll på sidan

Konkurrensverket välkomnar förslag för en effektivare upphandlingstillsyn

I yttrandet över departementspromemorian En effektivare upphandlingstillsyn välkomnar Konkurrensverket de möjligheter till effektivare tillsyn, som ett genomförande av förslagen leder till. Reglering enligt förslagen gör det möjligt för Konkurrensverket att ingripa mot fler typer av regelöverträdelser, och på ett mer kraftfullt och effektivt sätt.

Konkurrensverket anser att ett genomförande av förslagen skulle innebära bättre förutsättningar att utöva en effektiv tillsyn. Bland annat innebär ett utökat område för upphandlingsskadeavgift större möjligheter att vidta åtgärder mot överträdelser som exempelvis påverkar transparensen i den offentliga upphandlingen. Dokumentationsskyldigheten är, precis som efterannonseringen, ett viktigt instrument för transparens i de offentliga upphandlingarna. Möjligheten att kunna besluta om upphandlingsskadeavgift om upphandlande myndigheter inte uppfyller dessa skyldigheter är därför mycket välkommet, framhåller Konkurrensverket.

Konkurrensverket föreslås även få utökade befogenheter genom att kunna förelägga en upphandlande myndighet att besluta om riktlinjer för direktupphandling. Konkurrensverket ser positivt på förslaget eftersom denna typ av riktlinjer är ett viktigt verktyg för att på ett korrekt och strategiskt sätt förbättra den offentliga upphandlingen.

I fråga om förslaget om ändrad beslutsordning för upphandlingsskadeavgifter belyser Konkurrensverket även effektivitetsvinster i och med att domstolsprocesser kan undvikas i de fall beslut inte överklagas.

Konkurrensverket tillstyrker också förslagen om höjt tak för upphandlingsskadeavgiften och förlängd tidsfrist att besluta om upphandlingsskadeavgift. Ett högre tak för avgiften möjliggör en proportionerlig sanktionering av överträdelser då värdet på den aktuella upphandlingen uppgår till höga belopp och förlängd tidsfrist möjliggör att tillsynen kan få större genomslag. En längre tidsfrist för att besluta om upphandlingsskadeavgift skulle även ge Konkurrensverket möjlighet att prioritera att utreda mer omfattande ärenden.

I den remitterade promemorian finns även förslag som skapar förutsättningar för en mer effektiv informationsinhämtning under utredningsskedet genom kompletteringar i regleringen avseende utredningsförelägganden, vilket Konkurrensverket ser positivt på.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-23

Nyhet23 juni 2022