Innehåll på sidan

Konkurrensverket har fattat första beslutet om konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket har för första gången, sedan myndigheten i mars 2021 fick egen beslutanderätt, fattat beslut om konkurrensskadeavgift. Utredningen och beslutet om avgift har skett enligt den ordning som Konkurrensverket införde i anslutning till att förändringarna genomfördes.

Den 20 oktober 2022 fattade Konkurrensverket beslut om att två taxibolag ska betala sammanlagt 1 550 000 kronor i konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete i samband med att de lämnade anbud på en upphandling av färdtjänst.

Beslutet om konkurrensskadeavgift föregicks av en utredning som inleddes när ett tips kom in till Konkurrensverket. Det var den upphandlande myndigheten som vände sig till Konkurrensverket efter att ha fattat misstankar om att företagen hade samarbetat på ett otillåtet sätt.

Utredningen inleddes hösten 2020. Den projektgrupp som har genomfört utredningen har under arbetet hela tiden haft interna tidsfrister att förhålla sig till. Tidsfristerna har som syfte att effektivisera tillsynsverksamheten, bland annat för att de företag som är föremål för utredning ska få snabbare besked om beslut.

Under arbetet med utredningen har Konkurrensverket följt en internt fastslagen struktur för kvalitetssäkring. Bland annat har en så kallad bevis- och ekonomföredragning genomförts. Det innebär att en grupp med medarbetare på chefsekonomenheten och rättsenheten, som inte har medverkat i det faktiska utredningsarbetet, bedömer om den åberopade bevisningen räcker för att visa den påstådda överträdelsen.

Parterna, det vill säga de två företagen, har fått yttra sig skriftligt över ett utkast till beslut, och även lagt fram sina synpunkter vid möten som vi kallar muntligt förfarande.

Löpande samråd har också skett med generaldirektören under utredningens gång.

Inför det slutliga beslutet har en erfaren tjänsteman från en annan enhet på Konkurrensverket än där utredningen bedrivits, och som inte har deltagit i utredningen, bidragit med analys och slutsatser som rapporterats direkt till generaldirektören. Funktionen, som kallas oberoende granskare, har inrättats för att ge ett självständigt perspektiv på genomförda utredningar, och för att bidra med ytterligare kvalitetssäkring av tillsynsverksamheten.

Det slutliga beslutet om konkurrensskadeavgift har sedan fattats av generaldirektören i en beslutsföredragning där medarbetare från samtliga berörda enheter har deltagit.

För att öka transparensen och underlätta förståelsen för Konkurrensverkets beslut har konkurrensskadeavgiften tagits fram enligt den metod som Konkurrensverket tog fram i samband med att myndigheten fick befogenheter att fatta egna beslut om konkurrensskadeavgift. Av metoden framgår hur vissa omständigheter kan påverka konkurrensskadeavgiftens storlek. Metoden finns publicerad som ett ställningstagande på Konkurrensverkets webbplats.

Konkurrensverket fick tidigare vända sig till domstol med yrkande om konkurrensskadeavgift, men sedan den 1 mars 2021 ska Konkurrensverket, enligt ändringar i konkurrenslagen, som första instans besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Konkurrensverkets beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-10-20

Artikel20 oktober 2022