Innehåll på sidan

Omfattande undersökning av konkurrensen i livsmedelsbranschen

I samband med ökade livsmedelspriser har Konkurrensverket identifierat ett antal områden inom livsmedelsbranschen som ska analyseras under året. Syftet är att få en tydligare bild av orsakerna till prishöjningar och konkurrensen inom branschen i stort samt undersöka eventuella behov av åtgärder. Konkurrensverket kommer löpande att presentera resultat och iakttagelser av det pågående arbetet.

Arbetet genomförs i form av fem projekt där vi bland annat tittar på om vinstmarginalerna ökat inom de olika leden i livsmedelskedjan, hur stor del av prishöjningarna som förklaras av bristande konkurrens och om förvärven inom dagligvaruhandeln har påverkat prisbildningen. Vi undersöker även eventuella konkurrensproblem i grossist- och livsmedelsindustriledet, handelns egna märkesvaror (EMV), konsumenternas köpbeteende och vilken påverkan uttalanden i media från företrädare för livsmedelsbranschen har haft på andra aktörers agerande.

I arbetet med genomlysningen hämtar vi in information från branschens aktörer, till exempel genom enkäter och ålägganden. Vi välkomnar även att aktörer på egen hand vänder sig till oss med information, tips, synpunkter och observationer.

På vår temasida kommer vi löpande publicera information som rör projektens olika områden. Där samlar vi även annat som relaterar till ökade livsmedelspriser, exempelvis rapporter och artiklar, samt förklarar konkurrensreglerna närmare.

Välkommen att höra av dig till oss på eller telefon 08-700 16 00.

Texten har uppdaterats med en mindre justering den 3 maj 2023.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-04-27

Nyhet27 april 2023