Innehåll på sidan

Generell reglering om övergångsrestriktioner behöver belysas mer utförligt

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet ”Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet” och anser att införandet av en generell reglering om övergångsrestriktioner för anställda på förvaltningsmyndigheter behöver belysas utförligt och förslaget övervägas ytterligare innan en sådan reglering eventuellt införs.

Konkurrensverket anser att det behövs regler och rutiner som hindrar offentligt anställda från att utnyttja den kunskap och de kontakter de förvärvat i samband med sin anställning för att ge sig själv eller en ny arbetsgivare konkurrensfördelar. Konkurrensverket tillstyrker därför förslaget om att myndighetschefer ska omfattas av förslaget om övergångsrestriktioner med de begränsningar och undantag som föreslås.

Konkurrensverket ser ett behov av en reglering som kan utsträckas till att även omfatta vissa andra anställda, men anser att införandet av en generell reglering om eventuella övergångsrestriktioner för anställda på förvaltningsmyndigheter kan komma att ha avsevärda konsekvenser för dessa myndigheters möjligheter och kostnader för att rekrytera den personal de behöver för att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Konkurrensverket anser att dessa konsekvenser behöver belysas utförligt och förslaget övervägas ytterligare innan en sådan reglering eventuellt införs.

Konkurrensverket tillstyrker förslaget om att den aktsamhetbestämmelse som i dag gäller för statsråd och statssekreterare ska gälla för alla arbetstagare med villkor i anställningsavtalet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-02-08

Nyhet8 februari 2024