Innehåll på sidan

Nytt ställningstagande om finansieringslösningar – vad innebär det?

Konkurrensverket har publicerat ett nytt ställningstagande om hur lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) ska tolkas. I ställningstagandet undersöker Konkurrensverket om vissa finansieringslösningar avseende leverantörers fakturor är förenliga med lagen.

I ställningstagandet utreder Konkurrensverket om vissa finansieringslösningar, exempelvis så kallad supply chain finance, som köpare tillhandahåller till leverantörer inom livsmedelsbranschen utgör otillbörliga handelsmetoder i LOH:s mening. I samband med att lagen trädde i kraft har det framkommit att det råder oklarhet om sådana finansieringslösningar är förenliga med de förbud som stadgas i LOH. Konkurrensverket undersöker också om det är förenligt med lagen att den avtalade betaltiden mot leverantör vid användande av sådana finansieringslösningar infaller senare än 30 dagar från de tidpunkter som anges i lagen. Även vilken betalning det är som ska ske enligt tidsfristerna i lagen och om en finansieringsavgift får tas ut framgår av ställningstagandet.

Viktigt undersöka vilka finansieringstjänster som är tillåtna

Fakturafinansieringstjänster är vanligt förekommande inom livsmedelskedjan och det är därför viktigt att tydliggöra om de är tillåtna enligt LOH. Tjänsterna förbättrar i många fall leverantörens likviditet, vilket är positivt utifrån syftet med lagen.

Betaltiderna måste vara förenliga med lagen

Sammanfattningsvis är Konkurrensverkets bedömning att användningen av de aktuella finansieringslösningarna inte i sig innebär att köparen använder en otillbörlig handelsmetod enligt LOH. Däremot måste villkoren vara utformade i enlighet med lagen. Det innebär bland annat att betaltider, både gällande faktisk och avtalad betalning till leverantörer, inte får vara längre än 30 dagar.

Avgift får tas ut i vissa fall

Konkurrensverket anser att det är betalning till leverantören, och inte köparens betalning till finansiären, som måste ske inom de tidsfrister som anges i lagen.

Det belopp som ska betalas inom 30 dagar ska som utgångspunkt vara hela beloppet. Konkurrensverket bedömer däremot att finansieringsavgifter är tillåtna om leverantören erhåller en proportionerlig motprestation. Möjligheten att få betalt snabbt inom ramen för en finansieringslösning kan vara en sådan motprestation. Bedömningen av vad som utgör ett mervärde som fullt ut kompenserar köparen måste göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Ställningstaganden – en viktig del av vägledningen

I ställningstaganden förklarar Konkurrensverket hur myndigheten ser på en viss fråga. Syftet är att ge vägledning och bidra till att det blir tydligare hur olika lagar ska tolkas. Det är särskilt viktigt när det kommer till LOH eftersom lagen nyligen trätt i kraft och medför stora förändringar för aktörer i livsmedelskedjan. Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar och ska vara vägledande för allmänheten.

I arbetet med att ta fram ställningstaganden för Konkurrensverket dialog med marknadsaktörer och lyssnar in vilka oklarheter som finns. Vi utreder sedan rättsläget noggrant och har kontakt med exempelvis aktörer på marknaden, myndigheter och EU-kommissionen. När det finns ett utkast läggs det ut för öppen konsultation så att intressenter får möjlighet att komma in med synpunkter innan vi till sist färdigställer och publicerar ställningstagandet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Artikel23 augusti 2022