Innehåll på sidan

Avtalsuppföljning får allt större fokus

Det finns brister i hur väl upphandlande kommuner följer upp sina avtal, vilket främst beror på bristande resurser och mognadsgrad. Det visar en ny forskningsrapport som har genomförts på uppdrag av Konkurrensverket.

Jur.dr. Catrin Karlsson Westergren är författare till forskningsrapporten Avtalsuppföljning inom offentlig upphandling. Syftet med rapporten har varit att undersöka hur och i vilken utsträckning som upphandlande myndigheter genomför avtalsuppföljningar samt om och hur de skiljer sig åt beroende på kontraktsföremål, branscher och verksamhetsområden.

Studien är delvis baserad på enkätundersökningar och fördjupande intervjuer med upphandlande kommuner. Resultaten från studien visar att det finns brister i avtalsuppföljningen, vilket främst beror på bristande ekonomiska resurser, tidsresurser och it-resurser. Författaren pekar även på att samverkan mellan upphandlande myndigheter kan leda till en mer fungerande avtalsuppföljning.

Utöver detta visar studien att frågan om avtalsuppföljning får allt större fokus hos de upphandlande kommunerna. Författaren har i sina slutsatser även listat vissa behov som krävs för en effektiv avtalsuppföljning, exempelvis ekonomiska och personella resurser, utökad dialog med leverantörer och tillämpning av sanktioner vid avtalsbrott.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-02-24

Nyhet24 februari 2023