Innehåll på sidan

Så behandlar vi personuppgifter

Den här informationen syftar till att ge en övergripande bild om de personuppgiftsbehandlingar som Konkurrensverket är personuppgiftsansvarig för. Informationen ska även ge registrerade vägledning om de rättsliga grunderna för de olika behandlingarna samt vilka rättigheter du som registrerad har och vart du vänder dig vid frågor.

Konkurrensverket är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi gör för att fullgöra vårt uppdrag. Exempelvis behandlar vi personuppgifter vid ärendehantering, främjandearbete och samverkan samt vid hantering av frågor, prenumerationer, beställningar och anmälningar till seminarier och konferenser.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Några exempel är namn, adresser, e-postadresser, ip-adresser, ljudinspelningar och bilder. Ett organisationsnummer kan vara en personuppgift, till exempel om det handlar om en enskild firma.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Behandling är ett vitt begrepp som avser i princip allt som går att göra med en personuppgift. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, radera, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. Eftersom Konkurrensverket är en myndighet blir meddelanden som skickas in till oss allmänna handlingar som normalt registreras och som vid en begäran kan komma att lämnas ut. Det är viktigt att komma ihåg att dataskyddsbestämmelserna inte hindrar att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut om någon begär ut dem. Däremot kan myndigheten vid en prövning komma fram till att personuppgifter omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sådan prövning sker alltid när någon begär ut allmänna handlingar.

Så här behandlar Konkurrensverket personuppgifter

 • Tillsyn och utredningar

 • Tips, förfrågningar och visselblåsningar

 • Ansökningar med mera inom forskningsverksamheten

 • Enkäter

 • Samverkan med andra organisationer

 • Beställningar av informationsmaterial och dylikt

 • Prenumeration av nyheter från vår webbplats och nyhetsbrev

 • Anmälningar till seminarier och konferenser

 • Ansökningar om anställning

 • Upphandlingar och inköp

 • Kamerabevakning av entréer

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Konkurrensverket behandlar endast personuppgifter som behövs för de särskilt angivna ändamålen. Det handlar främst om namn och kontaktuppgifter till enskilda som förekommer i ärenden. Om ärendet i grunden avser en organisation av något slag och en kontaktperson har utsetts för organisationen, behandlas namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen.

Period under vilken personuppgifterna lagras

Konkurrensverket förvarar normalt inte personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Konkurrensverket har också en skyldighet att följa exempelvis arkivlagstiftningen, vilket innebär att allmänna handlingar ska bevaras. Konkurrensverket följer dessa regler och tar bort/gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsföreskrifter. Personuppgifter som finns i allmänna handlingar raderas alltså först när den allmänna handlingen kan gallras.

Personuppgifter i handlingar av tillfällig eller ringa betydelse gallras efter genomläsning eller efter viss kortare period och som framgår av Konkurrensverkets lokala gallringsbeslut.

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter. Dessa rättigheter innebär i korthet att du har möjlighet att kräva information om, när och hur dina personuppgifter behandlas. För att du ska ha kontroll över dina egna uppgifter finns bland annat en rättighet att få tillgång till registrerad information. I vissa fall kan du även få dina uppgifter rättade, göra invändningar eller få uppgifter raderade.

Läs mer om registrerades rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Om du vill utöva dina rättigheter

Om du som registrerad hos Konkurrensverket vill utöva dina rättigheter eller har frågor eller synpunkter som rör myndighetens behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till Konkurrensverkets dataskyddsombud.

Via e-post:
dataskyddsombud@kkv.se

Eller per post:
Dataskyddsombudet
Konkurrensverket
Ringvägen 100
118 60 Stockholm

Klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen i Sverige. Om du har klagomål på Konkurrensverkets behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats