Innehåll på sidan

Ny studie visar att kommunala gym ger konkurrensproblem på gymmarknaden

Kommunala gym har en negativ inverkan på konkurrensen på den lokala gymmarknaden. Det framgår av en rapport från Konkurrensverket där gymmarknaden har studerats för att belysa vilken effekt offentlig säljverksamhet har på konkurrensen. Av rapporten framgår också att endast fem av 133 kommunala gym bedrivs på ett sätt som har stöd i kommunallagen.

– Den studie som Konkurrensverket har genomfört visar att en överväldigande majoritet av de kommunala gymmen har en verksamhet vars omfattning är större än vad som är tillåtet enligt kommunallagen. Jag uppmanar därför kommunerna att säkerställa att den säljverksamhet som de bedriver är lagenlig, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Rapporten Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet på gymmarknaden beskriver vilka effekter kommunala gym har på marknaden. Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS), vill med rapporten skapa en övergripande och bättre förståelse för vilken effekt offentlig säljverksamhet har på konkurrensen. Att studien fokuserar på gymmarknaden beror på att Konkurrensverket under ett flertal år har haft ett inflöde av klagomål och frågor som indikerar att kommunal gymverksamhet ofta upplevs ge upphov till konkurrensproblem.

Konkurrensverket kan genom en ny typ av tillämpning av beprövade statistiska metoder visa hur de kommunala gymmens närvaro och beteende påverkar den lokala gymmarknaden. Enligt studien är den samlade effekten av de kommunala gymmens närvaro och beteende negativ, det gäller särskilt i de fall de kommunala gymmen i sin prissättning inte tar höjd för alla relevanta kostnader.

– Kommunerna får visserligen inte ta ut högre avgifter för sin verksamhet än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster som de erbjuder, men de måste säkerställa att de inte snedvrider konkurrensen genom underprissättning. Alla affärsmässiga kostnader måste därför tas med vid prissättningen, säger Rikard Jermsten.

Av studien framgår också att många kommunala gym är lokaliserade i anslutning till simhallar. I de fall gymmens omsättning understiger fem procent av den totala samlokaliserade verksamheten, i form av simhall eller annan kommunal verksamhet, är det rimligt att utgå från att den är kompetensenlig. Det vill säga att den utgör verksamhet som kommunen får bedriva med stöd av vad kommunalrätten benämner anknytningskompetens. Men enligt Konkurrensverket är det enbart ett fåtal av de kommunala gymmen, fem av 133, som bedriver sin verksamhet i en sådan omfattning att deras omsättning understiger fem procent.

Konkurrensverkets kartläggning visar att det under 2019 fanns minst ett gym i varje kommun i Sverige. Kommunalt drivna gym fanns i 30 procent av kommunerna, det vill säga i 87 av Sveriges 290 kommuner.

Med rapporten vill Konkurrensverket bland annat bidra med en metod som ska vara ett stöd vid beräkning av konkurrenseffekter från offentlig säljverksamhet. Metoden ska också stödja Konkurrensverket i arbetet med att ge rekommendationer till kommuner som önskar minimera risken för att den säljverksamhet de bedriver ska orsaka konkurrensskada.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Marcus Salomonsson, projektledare, 08-700 15 94, marcus.salomonsson@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-28

Pressmeddelande28 juni 2022