Innehåll på sidan

Varierande resultat i granskning av offentliga aktörer

Konkurrensverket har under våren genomfört en granskning av offentliga inköpares kännedom och efterlevnad av lagen om otillbörliga handelsmetoder (LOH). Lagen trädde i kraft den 1 november 2021 och syftar till att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot vissa otillbörliga handelsmetoder. Resultatet tyder på vissa brister i kännedomen om lagen.

Syftet med granskningen har varit att kontrollera regelefterlevnad och regelkännedom gällande LOH bland offentliga aktörer som agerar köpare på jordbruks- och livsmedelsmarknaden. Ett ytterligare syfte har varit att nå ut med information om lagen och Konkurrensverkets arbete till offentliga aktörer. Dessa aktörer är inflytelserika inköpare på jordbruks- och livsmedelsmarknaderna och ur ett ansvarsperspektiv är det dessutom viktigt att de följer lagen.

Så genomfördes granskningen

Konkurrensverket har ställt frågor till 15 offentliga organisationer om vilken kännedom de har om LOH och om de har genomfört förändringar i sina organisationer med anledning av lagen. De fick även svara på hur villkoren för betaltider och avbeställningar ser ut. Sena betaltider och avbeställningar har upplevts som problematiskt eftersom sena betaltider försämrar leverantörers likviditet och sena avbeställningar kan leda till att leverantörer måste kassera sent avbokade ordrar.

En skrivelse med frågor skickades ut till fyra statliga myndigheter, två regioner, åtta kommuner och ett kommunalt bolag som samtliga köper in jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det kan röra sig exempelvis om måltider till vård, skola eller omsorg. Skrivelsen var frivillig att besvara och sex av de tillfrågade svarade på skrivelsen.

Otydliga avbeställningsvillkor

De flesta av respondenterna uppgav att de har kunskap om lagen. Betaltider har i allmänhet tydligt reglerats i de granskade avtalen och några indikationer på överträdelser rörande detta har inte framkommit. Vad gäller sena avbeställningar har villkoren generellt varit mer otydligt reglerade och i många fall har avbeställningar inte alls nämnts i avtalen.

Konkurrensverket har utifrån granskningen initierat tillsynsärenden i tre fall, samtliga ärenden rör avbeställningar. Ärendena har senare skrivits av efter att aktörerna justerat sina avtal och då några sena avbeställningar inte kunnat visas sedan lagen trädde i kraft.

Kunskapshöjande insatser behövs

Konkurrensverket anser att det av svaren i granskningen, framför allt mot bakgrund av att det råder otydligheter i villkoren angående avbeställningar i de avtal som granskats, framkommit brister hos offentliga aktörer vad gäller kunskapen om LOH. Det är också förhållandevis få tillfrågade som valt att svara på skrivelsen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi behöver vidta ytterligare åtgärder för att förbättra kännedomen om LOH hos offentliga aktörer för att på så sätt bidra till förhöjd efterlevnad av lagen. Konkurrensverket har därför bland annat initierat ett projekt för informationsspridning riktad till offentliga aktörer, vilket ska bidra till att Konkurrensverkets mål med tillsynen – hög regelefterlevnad – nås.

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Artikel23 augusti 2022