Innehåll på sidan

Västra Götalandsregionen har gjort flera otillåtna köp av laboratorieanalystjänster

Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är en del av Västra Götalandsregionen, har under perioden 2019 till 2021 anlitat mer än 30 leverantörer för att utföra laboratorieanalystjänster, bland annat Lunds universitet. Inget av avtalen med universitet har annonserats enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att de utgör otillåtna direktupphandlingar och yrkar nu på upphandlingsskadeavgift.

Verksamheten för klinisk genetik och genomik på Sahlgrenska universitetssjukhuset, inom Västra Götalandsregionen, tar emot prover för analys av genetiska sjukdomar. Under perioden 2019 till 2021 anlitade regionen över 30 olika leverantörer för laboratorieanalystjänster.

Konkurrensverket har granskat de inköp som Västra Götalandsregionen gjorde från Lunds universitet under 2021. Det sammanlagda värdet av inköpen uppgår till knappt åtta miljoner kronor. Samtliga avtal ingicks utan att regionen annonserade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). De utgör därför en otillåten direktupphandling, enligt Konkurrensverket. Inga skriftliga avtal har upprättats med leverantören. Inköpen dokumenterades inte heller enligt kraven i LOU.

– En upphandlande myndighet måste organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att den följer lagen om offentlig upphandling. Om den dessutom brister i dokumentationen av sina inköp blir det svårare att följa upp de levererade tjänsterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkar att Västra Götalandsregionen ska betala 620 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling. Att regionen sedan 2019 har genomfört otillåtna direktupphandlingar för att tillgodose sitt behov av de aktuella tjänsterna har setts som en i viss mån försvårande omständighet vid bedömningen av hur hög avgiften bör vara.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Frida Niklasson, processråd, 08-700 15 78,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-11-07

Pressmeddelande7 november 2022