Innehåll på sidan

Pandemin var inte skäl för Region Skåne att direktupphandla

Mot bakgrund av pågående pandemi genomförde Region Skåne två direktupphandlingar som rörde transporter av personer som var smittade av covid-19. Upphandlingarna annonserades inte enligt LOU. Regionen hade trots pandemin inte skäl att frångå upphandlingslagstiftningen. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar på en miljon kronor i upphandlingsskadeavgift.

På grund av den pågående pandemin genomförde Region Skåne under 2021 två upphandlingar som rörde transporttjänster. Ingen av upphandlingarna annonserades enligt upphandlingsreglerna.

Den ena upphandlingen rörde ett avtal om sjukresor av personer smittade, eller misstänkt smittade, av covid-19. Avtalet ingicks med en leverantör i slutet av juni 2021. Upphandlingens värde uppgick till sju miljoner kronor. Den andra upphandlingen rörde förstärkningsfordon, det vill säga extra kapacitet av fordon vid ökat behov av färdtjänst och sjukresor. Ramavtal tecknades med fem olika leverantörer i juli 2021. Värdet uppgick till drygt 10 miljoner kronor.

Region Skåne framhåller att de oförutsedda omständigheter som pandemin medförde inte gjorde det möjligt att genomföra annonserade upphandlingar. Konkurrensverket anser att den osäkerhet som då rådde till följd av den pågående pandemin innebar att det fanns anledning att ta höjd för att det skulle komma att finnas ett fortsatt behov av de aktuella tjänsterna under 2021, då avtalen ingicks. Det gäller särskilt mot bakgrund av att inköpen gjordes under den så kallade tredje vågen då pandemin var ett faktum och situationen inte längre lika oklar som den var i inledningen av pandemiutbrottet.

– Att pandemin innebar påfrestningar för verksamheters planering är förståeligt men även i en ansträngd situation måste upphandlingslagstiftningen tillämpas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkar att Region Skåne ska betala 400 000 kronor respektive 600 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört två otillåtna direktupphandlingar.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37, stefan.olsensiri@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-22

Pressmeddelande22 juni 2022