Innehåll på sidan

Risk för etableringshinder med nytt system för mediestöd

Det nya föreslagna mediestödet är att föredra framför det befintliga stödsystemet, men en kortare period av övergångsstöd bör övervägas och risk för etableringshinder bör beaktas. Det menar Konkurrensverket i ett yttrande över Mediestödsutredningens förslag om hur stödet till nyhetsmedier ska utformas från 2024.

Mediestödsutredningen föreslår att det nuvarande driftsstödet ska ersättas av ett nytt redaktionsstöd som baseras på kostnader för redaktionell personal. Konkurrensverket delar utredningens bedömning att driftsstödet och innovations- och utvecklingsstödet bör avvecklas, och anser att ett nytt mediestöd är att föredra framför det befintliga stödsystemet.

Utredningen innehåller inga förslag på att förändra den andel egenproducerat redaktionellt innehåll som krävs för att få stöd. Konkurrensverket anser att detta riskerar att gynna de stora mediekoncernerna som, till skillnad från fristående medieföretag, kan samarbeta om övrigt innehåll. Etableringströskeln för tillkommande medier förblir därmed hög.

Konkurrensverket anser att en principiell utgångspunkt bör vara att medieföretag som kan överleva utan stöd inte bör erhålla stöd, och verket tillstyrker därför utredningens förslag att en särskild förutsättning för att allmänt redaktionsstöd ska få lämnas är att företaget ska ha behov av ekonomiskt stöd. Däremot går det att ifrågasätta om regeln är tillämpbar på ett tillförlitligt sätt.

Utredningen föreslår ett övergångsstöd för de medier som påverkas negativt av reformen. Konkurrensverket anser att utredningen inte tydligt motiverat varför det krävs ett så omfattande övergångsstöd. En lång övergångsperiod riskerar att bidra till en konserverande effekt på marknaden och gynna etablerade företag. Möjligheterna till en kortare övergångsperiod bör därför övervägas i den fortsatta beredningen. 

Det föreslagna stödet riskerar att befästa den befintliga strukturen på mediemarknaden genom att en stor andel av stödet fortsatt kan förväntas gå till de stora mediekoncernerna. Konkurrensverket anser därför att det under stödperioden finns behov av att utvärdera mediestödets påverkan på konkurrensen.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-10-03

Nyhet3 oktober 2022