Innehåll på sidan

Stigande livsmedelspriser – så arbetar Konkurrensverket

Vilket arbete Konkurrensverket bedriver när det gäller de stigande livsmedelspriserna var ämnet när generaldirektör Rikard Jermsten under torsdagen besökte riksdagens näringsutskott. Hur matpriserna har ökat, livsmedelsmarknadens struktur och vilka möjligheter Konkurrensverket har att agera med stöd av konkurrenslagen och genom sitt utredningsarbete var frågor som togs upp under mötet.

Rikard Jermsten berättade inledningsvis om olika förklaringar till de stigande matpriserna. Dit hör bland annat följdverkningarna av pandemin, invasionskriget i Ukraina och den svaga kronan. Om de snabbt ökande priserna även kan förklaras av konkurrensproblematik i den högt koncentrerade livsmedelkedjan och Konkurrensverkets arbete på det här området var också ämnen som han tog upp under mötet.

Förutom de tillsynsutredningar som rör marknaden för livsmedel berättade Rikard Jermsten om den särskilda strategiska satsning på att belysa konkurrens i kristider som Konkurrensverket bedriver sedan hösten 2022. Konkurrensverkets uppdrag spänner över alla branscher och satsningen omfattar analyser av ett flertal marknader, i flera fall med rekommendationer för vad som krävs för att upprätthålla god konkurrens även i tider av kris. Bland de analyser som hittills har publicerats märks drivmedelsmarknaden och finansmarknaden. En analys av livsmedelsmarknaden håller på att färdigställas och kommer publiceras inom kort.

Inom ramen för den strategiska satsningen har Konkurrensverket också inlett ett arbete med en sektorsundersökning av livsmedelsbranschen, det vill säga en bred genomlysning av branschen. Undersökningen syftar till att belysa hur livsmedelsbranschen fungerar i ljuset av de kraftiga prishöjningar på livsmedel som har skett under det senaste året, och identifiera behov av åtgärder. Undersökningen analyserar bland annat utvecklingen av lönsamheten i olika led i livsmedelskedjan, såsom grossistledet. Konkurrensverket kommer att presentera slutsatser och iakttagelser av det pågående arbetet efterhand.

Därutöver har Konkurrensverket i november 2022 gett forskare i Lund i uppdrag att kartlägga och analysera om prishöjningarna i livsmedelkedjan har påverkat priskonkurrensen. Forskningsuppdraget kommer att redovisas under det första kvartalet 2024.

Under mötet i näringsutskottet framhöll Rikard Jermsten att Konkurrensverket redan i dag har kraftfulla verktyg som gör det möjligt att begära in den information som krävs från olika marknadsaktörer i arbetet för en effektiv konkurrens i livsmedelskedjan. Han underströk samtidigt att det konkurrensrättsliga regelverket behöver utvecklas för att bli bättre anpassat till en modern ekonomi. Syftet är att få marknader att fungera bättre genom att komplettera det befintliga regelverket med fler möjligheter till framåtriktade åtgärder.

Rikard Jermsten förklarade också att Konkurrensverket i dag kan ingripa mot enskilda företags ageranden men inte mot strukturella problem som omfattar en hel bransch. Det är exempelvis inte möjligt att kräva att alla företag i en viss bransch slutar med ett visst beteende även om det vore bra för att få en marknad att fungera bättre. Här ser Konkurrensverket därför behov av ett nytt verktyg för att kunna säkerställa effektiv konkurrens i olika branscher.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-03-16

Nyhet16 mars 2023