Innehåll på sidan

Ökad kännedom om lagen om otillbörliga handelsmetoder

Inom ramen för Konkurrensverkets regeringsuppdrag att utvärdera lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH, har vi bland annat undersökt utvecklingen av förekomsten av otillbörliga handelsmetoder. Resultatet visar att vissa otillbörliga handelsmetoder har blivit mindre vanligt förekommande medan andra verkar ha ökat sedan lagstiftningen trädde i kraft. Undersökningen visar också att fler nu känner till lagen.

Förekomsten av otillbörliga handelsmetoder 

Den uppföljande enkätundersökningen gjordes ungefär ett år efter det att lagen trädde i kraft. Genom uppföljningen ville vi ta reda på om förekomsten av otillbörliga handelsmetoder minskat sedan lagen trädde i kraft samt leverantörernas kännedom om lagen. Vid mätningen 2021 var kännedomen om lagstiftningen relativt låg, medan mätningen 2022 visade en kraftig ökning.

När det gäller förekomsten av otillbörliga handelsmetoder verkar ikraftträdandet av LOH ha gett viss effekt. Ensidiga ändringar av avtalsvillkor är fortfarande vanligt förekommande men har minskat vid en jämförelse mellan mätningarna, särskilt bland leverantörer med lägre omsättning.

Samtidigt visar undersökningen att otillbörliga handelsmetoder i stort fortfarande förekommer i relativt stor utsträckning. Vissa har till och med blivit vanligare. Ett exempel är förbudet mot att köparen vidtar eller hotar med att vidta kommersiella repressalier mot en leverantör som utövar sina legala rättigheter.

Handelsmetoden som innebär att köparen begär att leverantören ska bära kostnaden för rabatter har också enligt mätningarna blivit vanligare. Anledningen till att denna handelsmetod blivit vanligare skulle kunna förklaras av det allmänt ökade fokus på rabatter som har följt av de stigande livsmedelspriserna.

Enligt Konkurrensverket kan en förklaring till att otillbörliga handelsmetoder alltjämt förekommer i relativt stor utsträckning vara att LOH är en förhållandevis ny lag och att några betydande förändringar ännu inte kunnat ske.

Analys i korthet

Branschaktörernas syn på LOH

Inom ramen för vår utvärdering har vi även undersökt branschaktörernas syn på LOH. En vanligt förekommande synpunkt är att det finns en skepsis bland leverantörerna att anmäla överträdelser till Konkurrensverket. Många verkar vara av uppfattningen att det inte är möjligt att upprätthålla anonymitet och att det finns en risk för att drabbas av kommersiella repressalier i form av att exempelvis bli av med en kund till följd av en eventuell utredning mot den som leverantören har en affärsöverenskommelse med. Av undersökningen framgår också att brist på tid och resurser hindrar leverantörer från att vända sig till Konkurrensverket.

Analys i korthet

Konkurrensverkets tillsyn

I en analys i korthet redogör vi även för vårt tillsynsarbete och de ärenden som vi har utrett enligt LOH. Analysen bygger delvis på material som redan publicerats i Konkurrensverkets årsredovisningar och tillsynsrapporter för 2021 och 2022.

Analys i korthet

Webbinarium om utvärderingen av LOH

Den 9 november arrangerade vi ett webbinarium om utvärderingen av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Här kan du se webbinariet i efterhand.

 

I egenskap av tillsynsmyndighet har Konkurrensverket fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska UTP-lagstiftningen, lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH. Utvärderingen ska bestå av dels en återrapportering två år efter lagen trädde i kraft, dvs. den 1 november 2023, dels en slutrapportering fyra år efter lagen trädde i kraft, dvs. den 1 november 2025. Utifrån uppdraget ska utvärderingen ske med avseende på villkor och konsekvenser som LOH fört med sig för varje led i jordbruks- och livsmedelskedjan.

Senast uppdaterad: 2023-11-07

Nyhet7 november 2023