Innehåll på sidan

Tydlig ökning av leverantörers kännedom om LOH

Leverantörers kännedom om lagen om otillbörliga handelsmetoder ökade markant under förra året. Sedan Konkurrensverkets första mätning har kännedomen ökat med 46 procentenheter. Men det krävs mer arbete med informationsspridning och att få bukt med oschyssta handelsmetoder i livsmedelskedjan.

När en ny lag träder i kraft är det viktigt att de som berörs av lagen snabbt får kännedom om den. Det har varit en av utmaningarna för Konkurrensverket, som sedan 1 november 2021 utövar tillsyn över lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH).

I en mätning som Konkurrensverket genomförde under 2021 angav leverantörer i livsmedelskedjan att 22 procent hade kännedom om LOH. När en liknande mätning gjordes under 2022 hade siffran stigit till 68 procent, en ökning med 46 procentenheter.

– Som tillsynsmyndighet ska vi se till att lagen efterlevs, men för att aktörer ska kunna följa lagen behöver de känna till hur den påverkar deras verksamhet. Därför har en stor del av våra kommunikationsinsatser har inledningsvis varit att öka kunskapen om lagen. Mätningens resultat visar att arbetet går framåt, samtidigt som det är en viktig påminnelse om att det finns mer kvar att göra, säger Martin Bäckström, chef på Konkurrensverkets enhet för otillbörliga handelsmetoder.

Lägre kännedom hos mindre köpare och leverantörer

Utöver flera enkätundersökningar under 2022 så genomförde Konkurrensverket under hösten djupintervjuer med leverantörer och köpare i branschen. Den samlade bilden av svaren och intervjuerna är att det råder vissa oklarheter kring hur lagen ska tolkas och hur den påverkar den egna verksamheten.

– Det är naturligt att det uppstår frågor och gråzoner när en ny lagstiftning kommer på plats. Vi arbetar för att samla in frågor från aktörerna som verkar i branschen, bland annat genom möten och digitala öppna hus där alla är välkomna. Vi försöker även hantera de gråzoner som upplevs som svåra genom att ge vår syn på saken i form av ställningstaganden.

Resultatet visar även att kunskapsnivån skiljer sig beroende på verksamhetens storlek, där större företag har en högre kännedom om lagen jämfört med mindre producenter eller inköpare.

– Livsmedelskedjan innefattar allt från mindre producenter till stora livsmedelskedjor. Vår bild är att större aktörer har haft rätt bra koll på lagen och vårt uppdrag sedan lagen trädde i kraft. Däremot kan vi se att mindre aktörer, både vad gäller köpare och leverantörer, har en lägre kännedom om lagen. Vi kommer fortsatt arbeta för att sprida kunskap om lagen i alla led och berätta om vårt uppdrag och hur vi kan ge stöd i frågan.

Resultaten från mätningen kommer att publiceras i Konkurrensverkets tillsynsrapport senare under våren.

Senast uppdaterad: 2023-02-27

Artikel27 februari 2023