Innehåll på sidan

Post- och telestyrelsen bör utreda möjligheten att införa globala spektrumtak

I september 2023 ska Post- och telestyrelsen (PTS) tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden via ett auktionsförfarande. Auktionerna har potentialen att omfördela en signifikant mängd av det totala spektruminnehavet på marknaden, beroende på utfallet. Konkurrensverket ser därför gärna att PTS tar fram en analys om ett införande av globala spektrumtak kan värna konkurrensen mellan svenska mobiloperatörer.

Konkurrenssituationen mellan svenska mobiloperatörer verkar vara gynnsam för konsumenterna jämfört med förhållandena i övriga EU. För att upprätthålla en god konkurrens framöver är det viktigt att hålla auktionernas utfall så öppet som möjligt, i syfte att säkra effektiv spektrumallokering och möjliggöra marknadsinträde. Däremot är det viktigt att förhindra att auktionerna leder till en allt för hög koncentration av det totala spektruminnehavet, eftersom det hämmar konkurrensen mellan mobiloperatörerna.

I en tidigare konsultation om auktionernas utformning motiverar PTS spektrumtaken med en analys av rådande förhållanden. Ett alternativ till PTS föreslagna spektrumtak, som avser mängden frekvensutrymme som innehavarna kan bjuda på i de aktuella auktionerna, är införandet av ett tak på tillståndsinnehavarnas totala spektruminnehav (globala spektrumtak). Globala spektrumtak skulle förutom att värna en effektiv konkurrens mellan mobiloperatörerna även öka förutsägbarheten av framtida auktioners villkor. Konkurrensverket anser därför att PTS bör ta fram en analys om ett införande av globala spektrumtak kan värna konkurrensen mellan svenska mobiloperatörer.

Dokument och länkar: 

Senast uppdaterad: 2023-02-27

Nyhet27 februari 2023