Innehåll på sidan

Genomlysning ska svara på vart pengarna tar vägen i livsmedelsbranschen

I genomlysningen av livsmedelsbranschen undersöker Konkurrensverket konkurrenssituationen och eventuella strukturella problem på marknaden. För att få en bred bild av marknaden och täcka konkurrensfrågor från jord till bord kommer vi att fördjupa oss i flera olika delar av livsmedelsbranschen.

Leif Nordqvist är samordnare för genomlysningen och projektledare för ett av projekten.

Varför genomför ni en bred genomlysning av livsmedelsbranschen?

– Från slutet av 2021 har svenska livsmedelspriser ökat med drygt 20 procent i genomsnitt. Det har förts fram farhågor om att prishöjningarna åtminstone delvis skulle bero på bristande konkurrens i livsmedelskedjan. I nuläget finns det dessvärre för lite fakta kring detta för att kunna dra några tydliga slutsatser i frågan. Därför tittar vi närmare på olika frågor som rör konkurrensen i livsmedelskedjan och försöker utröna om de har någon koppling till de prishöjningar som varit inom branschen.

Vilka frågor är det ni tittar närmare på?

– Vi undersöker vart pengarna har tagit vägen i de olika leden i livsmedelskedjan. Vi har valt ut ett antal produkter och ska analysera och kartlägga hur stor del av prishöjningarna som kan bero på en bristsituation och hur stor del som kan bero på bristande konkurrens. Vi vill identifiera eventuella konkurrensproblem som bidrar till prisökningar i dagligvaruhandeln och som direkt eller indirekt kan kopplas till grossistledet, och föreslå lösningar för att avhjälpa den typen av problem. Vi undersöker även förutsättningarna för konkurrens i livsmedelsproducerande företag och primärproduktion. Där tittar vi på om det finns indikationer på att bristande konkurrens har medfört högre livsmedelspriser och vilka åtgärder som i sådana fall skulle kunna vidtas för att öka konkurrensen.

– En annan intressant fråga är informationsdelning och prissignalering, där vi granskar hur företrädare för livsmedelsbranschens aktörer har uttalat sig i media inför och under tiden då livsmedelspriserna stigit och om de uttalanden som gjorts kan vara känsliga ur konkurrenssynpunkt. Vi tittar även på om företrädare i branschen sitter på dubbla stolar, det vill säga om det finns personer som innehar styrelseposter i flera bolag på samma eller närliggande marknader eller som har ägande i konkurrerande bolag.

– Slutligen undersöker vi om konsumenternas köpbeteende förändrats under tiden då livsmedelspriserna stigit kraftigt och hur det i så fall påverkar konkurrensen i dagligvaruhandeln. Där tittar vi bland annat på om konsumenterna blivit mer lättrörliga, det vill säga om de i större utsträckning är beredda att åka längre till butiker med bra erbjudanden än tidigare och om de blivit mer intresserade av låga priser än av kvalitet och märkesvaror. En annan intressant fråga är också om det finns problem med butiksetablering och vilken roll reglering eller kommunernas agerande har spelat vid etablering av nya butiker.

Ni använder flera metoder för att samla in information. En metod är att begära in information genom ålägganden. Kan du berätta hur ni arbetar och vad ett åläggande är?

– Vi arbetar på olika sätt för att samla in information. Det gör vi bland annat genom enkätundersökningar och intervjuer med olika aktörer, men även genom ålägganden. Ett åläggande innebär att Konkurrensverket kan begära in uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden. Vi kan ålägga ett företag eller någon annan att lämna information eller handlingar till oss och de är då skyldiga att komma in med uppgifterna. I genomlysningen har vi skickat flera olika ålägganden till marknadsaktörer och ibland flera till en och samma aktör eftersom de olika projekten har olika inriktningar.

Vilka är det ni kontaktar och vill få mer information från?

– Eftersom vi genomför en bred genomlysning och tittar på frågor som berör hela livsmedelsbranschen finns det en stor variation bland aktörerna. Vi kontaktar marknadens aktörer i hela livsmedelskedjan, från primärproducenter till verksamheter i dagligvaruhandeln, och även branschföreningar i samtliga led. Vi välkomnar också andra aktörer och intressenter att kontakta oss om de har information som de tror kan hjälpa oss i vårt arbete med genomlysningen.

När kommer ni att presentera resultaten från genomlysningen?

– Eftersom det tar olika lång tid att samla in information och att analysera och kartlägga de olika frågorna i de olika projekten kommer resultaten att presenteras allteftersom. Vi samlar all information på vår temasida för genomlysningen och den uppdateras löpande med bland annat enkätundersökningar, artiklar eller nyheter som rör de frågor vi tittar på.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-05-23

Artikel23 maj 2023