Innehåll på sidan

EU-förslag om skydd mot ekonomiskt tvång behövs men kan innebära en minskad konkurrens

Konkurrensverket förstår behovet av ett regelverk för hur ekonomiskt tvång ska hanteras inom det handelspolitiska området, men svarsåtgärderna kommer också att påverka konkurrensen på den inre marknaden. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över kommissionens förslag till ny förordning.

Förordningen ska ge unionen möjlighet att reagera när ett land utanför EU försöker påverka unionen eller en medlemsstats beslut genom att vidta, eller hota att vidta åtgärder som påverkar handeln eller investeringar. Utöver den gemensamma handelspolitiken så påverkar förslaget och de svarsåtgärder som föreslås även andra politikområden, bland annat konkurrenspolitiken och offentlig upphandling.

Ekonomiskt tvång från tredje land kan ha en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt och konkurrens, men de svarsåtgärder som kommissionen föreslås kunna vidta kan också innebära en minskad konkurrens, högre priser och en minskad tillgång på varor och tjänster.

Kommissionen får långtgående befogenheter och kan snabbt behöva vidta åtgärder, men skyndsamheten får enligt Konkurrensverket inte innebära att åtgärdernas lämplighet och proportionalitet inte får en godtagbar prövning. Dialog, transparens och förutsägbarhet vid tillämpningen av förordningen är viktigt för att minimera eventuella skador på handel och konkurrens.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-30

Nyhet30 juni 2022