Innehåll på sidan

Konkurrensverket undersöker konkurrensen på marknaderna för laddinfrastruktur och laddtjänster

Konkurrensverket har nyligen inlett en studie om konkurrensen på marknaderna för laddinfrastruktur och laddtjänster. Syftet är att få en bild av hur offentliga aktörer agerar på de här marknaderna. Med studien vill vi också undersöka vilka konsekvenser de offentliga aktörernas agerande får för marknadernas funktion och för en effektiv konkurrens.

I maj inledde Konkurrensverket en förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för att genomföra en marknadsstudie om laddinfrastruktur och laddtjänster. Flera marknadsaktörer, branschorganisationer och myndigheter har bidragit med information och tips om hur marknaderna och konkurrensen fungerar. Nu går Konkurrensverket vidare med arbetet och genomför en studie som planeras vara klar under sista kvartalet 2023 och då presenteras i en rapport.

– Utöver vårt syfte att undersöka hur kommuner, kommunala bolag, och statliga Vattenfall påverkar marknaderna vill vi också vägleda dem i deras agerande. Syftet är att främja väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna, säger Anna Spetz som är projektledare för undersökningen.

Den studie som nu har inletts omfattar marknaden för publik laddinfrastruktur, det vill säga uppförande och ägande av den laddinfrastruktur som ska användas för publik laddning. I studien ingår också marknaden för publika laddtjänster. Det är en tjänst som vänder sig till konsumenter genom att sälja eller tillhandahålla elektricitet, inklusive tillhörande tjänster, via en laddpunkt som är tillgänglig för allmänheten. Marknaden för försäljning och installation av icke-publik laddinfrastruktur och laddtjänster ingår också som en del i undersökningen.

Saknas samlad bild av offentliga aktörers agerande

Offentliga aktörer är aktiva inom både publik och icke-publik laddning. Deras strategier och ageranden varierar och det saknas en samlad bild. Det finns exempel på kommunala aktörer som tillhandahåller publika laddtjänster utan kostnad för de elbilsägare som laddar.

– Skälet till att vi genomför studien är att vi har fått indikationer på att offentliga aktörers agerande på marknaderna kan utgöra hinder för en effektiv konkurrens. Det riskerar också att hämma utbyggnaden av laddinfrastrukturen, säger Anna Spetz.

En grundförutsättning för att kunna etablera publik laddinfrastruktur är tillgången till lämplig mark.

– Kommuner har därför en viktig roll som möjliggörare av utbyggnaden genom att upplåta mark. Hur kommuner agerar i egenskap av markägare är något som vi kommer undersöka i studien. Vi har också fått in tips och klagomål som rör hur offentligt ägda energibolag agerar på marknaden för försäljning och installation av laddinfrastruktur för icke-publik laddning.

Vill öka kunskapen om hållbarhet och konkurrens

Den studie Konkurrensverket nu har inlett är en del av det konkurrensfrämjande arbetet. Det är alltså inte fråga om tillsyn. Studien är också en del av Konkurrensverkets strategiska satsning på frågor som rör hållbar utveckling. Satsningen ska bidra till att öka kunskapen internt, men också bidra till externa målgruppers kunskap om hur hållbarhetsaspekter hör samman med konkurrens och upphandling.

– Vår utgångspunkt är att ökad konkurrens bidrar till att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. En studie som främjar konkurrensen kan därför ge ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen på marknaderna för laddinfrastruktur och laddtjänster.

Lämna dina synpunkter

Under studien är aktörer som är verksamma på de aktuella marknaderna välkomna att kontakta oss med synpunkter, underlag och information som kan bidra till studien. Vi kommer att genomföra enkätundersökningar och intervjuer, vilket vi kommer återkomma till när det är dags.

Kontakta Anna Spetz via e-post anna.spetz@kkv.se eller skicka e-post till konkurrensverket@kkv.se och hänvisa till diarienummer 778/2022 för att bidra till studien.

För ytterligare information

Anna Spetz, projektledare, 08-700 15 22, anna.spetz@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-02-02

Artikel2 februari 2023