Innehåll på sidan

Vestum avbryter förvärvet av Isodrän

Efter att ha tagit del av Konkurrensverkets utkast till beslut i ärendet har Vestum beslutat att återkalla sin anmälan och att avbryta förvärvet av Isodrän.

Den 2 september 2022 anmälde Vestum AB (publ) (Vestum) sitt planerade förvärv av Isodrän AB (Isodrän) och MDT Markvaruhuset Aktiebolag (Markvaruhuset). Vestum äger sedan tidigare företaget Pordrän Sverige Aktiebolag (Pordrän).

Isodrän och Pordrän konkurrerar med varandra inom tillverkning och försäljning av dränerande isoleringsskivor i cellplast. Sådana skivor används framför allt vid dränering och isolering av källarväggar. Markvaruhuset är en bygghandel som är verksam i ett efterföljande marknadsled i förhållande till Isodrän och Pordrän.

Konkurrensverket fattade beslut om att genomföra en särskild undersökning av förvärvet den 7 oktober 2022 eftersom Konkurrensverkets utredning indikerade att Vestums förvärv av Isodrän skulle leda till konkurrenshämmande effekter genom att det konkurrenstryck som Isodrän utövat på Pordrän innan förvärvet skulle elimineras. Konkurrensverket har inte funnit anledning att fördjupa utredningen i den del som avser förvärvet av Markvaruhuset.

Vestum tog del av Konkurrensverkets utkast till beslut om ingripande mot förvärvet den 9 december 2022. Vestum återkallade sin anmälan om företagskoncentration den 4 januari 2023 med hänvisning till Konkurrensverkets utredning och i samråd med säljaren (Andersson & Co Stockholm AB). Av återkallelsen framgår att företagen beslutat att inte genomföra den anmälda företagskoncentrationen.

Vestum har meddelat att företaget endast kommer att förvärva Markvaruhuset. Isodrän kommer därför inte förvärvas av Vestum.

– Konkurrensverkets koncentrationsprövningar syftar till att säkerställa att strukturomvandlingar som är skadliga för konkurrensen inte får genomföras. I det här fallet gällde anmälan bland annat ett samgående mellan två företag som är nära konkurrenter i ett tillverkningsled inom byggbranschen, vilket har föranlett en omfattande undersökning från vår sida. Jag konstaterar att vår utredning av förvärvets effekter har resulterat i att parterna avbryter planerna på att Vestum ska förvärva Isodrän, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.  

Till följd av att Vestum avbrutit företagskoncentrationen och återkallat sin anmälan finns det inte längre skäl för Konkurrensverket att pröva ärendet i sak. Konkurrensverket har därför fattat beslut om att skriva av ärendet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-01-09

Nyhet9 januari 2023