Innehåll på sidan

En utökad vårdgaranti till nytta för patienten

Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget om en utökad vårdgaranti. Det framgår av yttrandet över betänkandet, Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser inom lagens ram, som nu lämnats in till regeringen.

Utredningen som har haft i uppdrag att utreda för- och nackdelar med utökad vårdgaranti, bedömer att en lagstadgad vårdgaranti är ett relevant styrmedel för att sätta ramen för vad hälso- och sjukvården ska förhålla sig till och vad patienten kan förvänta sig.

Konkurrensverket har inga invändningar mot utredningens förslag, utan bedömer att utformningen av en utökad vårdgaranti är konkurrensneutral mellan vårdgivare och kan vara till nytta för patienten.

Konkurrensverket har heller inga synpunkter på en utökad vårdgarantis tidsgränser för bedömning, undersökning eller behandling, i primärvård eller specialistvård.

I fråga om en utökad regionaliserad läkarutbildning bedömer utredningen att det kan vara ett sätt att på lång sikt minska behovet av hyrläkare i framförallt primärvården. Konkurrensverket lyfter fram vikten av att regionerna i första hand behöver verka för att vara attraktiva arbetsgivare och förbättra arbetsmiljön på vårdcentralerna.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-09-30

Nyhet30 september 2022