Innehåll på sidan

Utökade befogenheter ger Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar

Regeringen föreslår i en proposition att Konkurrensverkets befogenheter som tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen ska utökas. Generaldirektör Rikard Jermsten välkomnar förslaget.

– De stärkta befogenheterna innebär att Konkurrensverket får ännu bättre förutsättningar att bedriva en effektiv och kraftfull tillsyn över den offentliga upphandlingen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Enligt regeringens förslag ska Konkurrensverket som första instans få besluta om upphandlingsskadeavgift, något som myndigheten i dag måste ansöka om i domstol. Tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift förlängs från ett till två år och taket för upphandlingsskadeavgift höjs från tio till 20 miljoner kronor.

– Jag välkomnar de utökade befogenheter som Konkurrensverket nu får till sitt förfogande. Det innebär att vi kan skärpa tillsynen ytterligare och ingripa mot fler otillåtna direktupphandlingar. Det är till nytta för såväl enskilda företag som samhället i stort, säger Rikard Jermsten.

Den 1 mars 2021 fick Konkurrensverket stärkta befogenheter för att utöva tillsyn över efterlevnaden av konkurrensreglerna vilket bland annat innebar beslutanderätt i fråga om konkurrensskadeavgift. Att Konkurrensverket nu även får utökade befogenheter inom upphandlingstillsynen säkerställer en ännu effektivare tillsynsverksamhet över breda och viktiga samhällsintressen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, Marie.StrombergLindvall@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-09-19

Pressmeddelande19 september 2023