Innehåll på sidan

Konkurrensverket anser att förslag om offentlig upphandlings möjligheter till minskade utsläpp behöver konkretiseras

I en upphandling är det viktigt att beakta klimatet när det är motiverat med hänsyn till upphandlingens art. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck.

Konkurrensverket delar Miljömålsberedningens bedömning att den offentliga upphandlingen har goda möjligheter att snabbt nå fram till minskade utsläpp. Upphandlande myndigheter och enheter kan minska klimatpåverkan från sin konsumtion på många sätt. Det kan till exempel ske vid valet av vad som ska upphandlas eller genom att ställa särskilda krav och villkor i upphandlingen.

Konkurrensverket har inga invändningar mot införandet av ett etappmål för offentlig upphandling, men anser att det i den fortsatta beredningen bör klargöras vilka åtgärder som ska beaktas vid utvärdering av måluppfyllelsen. Det behöver även utvecklas en enhetlig metod för hur måluppfyllelsen ska mätas.

För att synliggöra hur mycket arbete som bedrivs inom offentlig upphandling för att minska utsläppen, föreslås även en ny resultatindikator, andel upphandlingar med klimatkrav.

Konkurrensverket har inga invändningar mot den föreslagna resultatindikatorn som sådan, men efterlyser förtydligande om hur den ska redovisas av de upphandlande myndigheterna och enheterna.

Det rättsliga utrymmet för att beakta klimatet vid offentlig upphandling regleras i upphandlingslagarna och inte genom standardformuläret eForms.

I den fortsatta beredningen av förslaget bör möjligheterna till insamling av uppgifter genom eForms beaktas. Genomförandet av eForms ger ökade möjligheter att följa upp användningen av de krav och villkor som ställs i upphandlingar. Det ökar i sin tur möjligheterna att använda upphandlingen strategiskt, för att begränsa klimatpåverkan från offentlig konsumtion.

Konkurrensverkets tillsynsuppdrag kan endast ändras genom en författningsändring. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget om ett regeringsuppdrag om att utveckla tillsynen av klimatkrav i upphandlingar. Om Konkurrensverket utifrån nuvarande tillsynsuppdrag skulle utöva tillsyn över klimatkrav i upphandlingar, skulle den avse om ställda krav varit förenliga med de upphandlingsrättsliga principerna och regelverket i övrigt.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-09-20

Nyhet20 september 2022