Innehåll på sidan

Konkurrensverket instämmer i att det behövs ett tydligare regelverk för bättre konsekvensutredningar

Konkurrensverket instämmer i att det behövs ett tydligare regelverk om när konsekvensutredningar ska tas fram och vilka konsekvenser som ska belysas i samband med att nya regler eller regeländringar föreslås.

Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22). Enligt yttrandet är det angeläget att möjliga och förväntade effekter av regelförändringar och andra åtgärder belyses på ett ändamålsenligt sätt innan förändringarna för bättre konsekvensutredningar beslutas.

Konkurrensverket menar att behovet av konkurrensutredningar är att anse vara lika stort oavsett vem som står bakom ett förslag till regeländring. Därför bör även förslag från Regeringskansliet omfattas av den nya förordningens krav.

Konkurrensverket framhåller också att förslag som innebär inträdeshinder eller bristande likabehandling kan vara konkurrenshämmande även om de inte leder till några kostnader för företagen. Konkurrensverket anser därför att konsekvensutredningarna också ska innehålla en beskrivning av förslagets eller beslutets effekter av betydelse för konkurrensen mellan företag på de marknader som berörs.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-01-02

Nyhet2 januari 2023