Innehåll på sidan

Från tips till beslut – så gick det till när vi gjorde våra första sanktionsutredningar

Konkurrensverket har nyligen beslutat om sanktionsavgift i två ärenden som rör lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder. Båda ärendena började med ett tips som kom in till Konkurrensverket, vilket är en vanlig start på våra utredningsprocesser.

Under året har två tillsynsutredningarna resulterat i att Konkurrensverket ingripit genom sanktionsavgift. Utredningarna startade efter att vi fått in information från en anonym uppgiftslämnare om att köpare betalat sina leverantörer för sent. Vi har därför utrett om köparna brutit mot det så kallade förbudet mot sena betalningar i LOH.

Ingripande föregås av gedigna utredningar

Efter att ha gått igenom informationen i tipsen har vi hämtat in uppgifter från köparna och undersökt om det rör sig om en överträdelse. Inhämtningen sker som huvudregel skriftligen och vid flera tillfällen för att få en klar bild över vad som hänt. Samtidigt som vi gör detta har vi en gedigen och löpande intern kvalitetssäkringsprocess. I denna process har medarbetarna som utreder ärendet flera avstämningar med bland annat Konkurrensverkets generaldirektör, chefsjurist och chefsekonom.

Innan vi fattade beslut om att ingripa fick köparna möjlighet att yttra sig över vad som framkommit i utredningen. De fick då möjlighet att ge synpunkter på vår preliminära bedömning om överträdelsen och sanktionsavgiftens storlek. Informationen i köparens svar är en del av utredningen och beaktas när vi fattar vårt beslut.

Flera delar att beakta vid beräkning av sanktionsavgift

När Konkurrensverket beräknar sanktionsavgiftens storlek, vilket är en komplex uppgift, ska vi enligt lagen lägga särskilt stor vikt vid vilken typ av överträdelse det rör sig om, hur länge överträdelsen pågått och dess omfattning. Hänsyn ska även tas till om köparen tidigare brutit mot lagen och deras ekonomiska styrka. Sanktionsavgiften ska även vara avskräckande och proportionerlig. En sanktionsavgift får uppgå till högst en procent av köparens omsättning räkenskapsåret innan vårt beslut meddelas.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-12-20

Artikel20 december 2023