Innehåll på sidan

Tipsa oss

Du kan tipsa oss om konkurrensproblem, upphandlingsproblem och otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Det kan till exempel vara allvarliga överträdelser av lagstiftningen om karteller, otillåtna direktupphandlingar eller kommersiella repressalier vid livsmedelsköp. Men också generella problem. Tipsen är ett viktigt komplement i vår tillsyn och hjälper oss att se till att reglerna följs.

Så tipsar du oss

Allmänna handlingar

Notera att de handlingar som kommer in till oss är allmänna handlingar.

Säkerhetsskyddsklassad information

Vid tips om upphandlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassad information, ring oss på telefon 08-700 16 00 och uppge att du vill tala med tipsfunktionen. När du har fått kontakt med en medarbetare på tipsfunktionen, börja med att uppge att det rör sig om tips som innehåller säkerhetsskyddad information, så säkerställer vi att du får kontakt med en handläggare som är behörig att ta emot säkerhetsskyddsklassad information.

E-post

Du kan tipsa oss genom att skicka ett e-postmeddelande till tipsa@kkv.se. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av din e-postadress, e-postmeddelandet eller någon annanstans i tipset.

Telefon

Ring oss på 08-700 16 00 och uppge om du vill lämna ett upphandlingstips, konkurrenstips eller tips om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt telefonnummer visas som dolt/hemligt.

Brev

Skicka ett brev till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av brevet eller någon annanstans i tipset.

Information tillsammans med ditt tips

Upphandlingstips

Vi behöver behöver vi följande uppgifter om ditt klagomål/tips:

Konkurrenstips från företag

När företag skickar in ett klagomål om ett konkurrensbegränsande samarbete, missbruk av dominerande ställning eller konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet behöver vi följande uppgifter om ditt klagomål/tips:

Otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Lämna gärna följande uppgifter tillsammans med ditt tips:

Det händer när du tipsat oss om konkurrens- och upphandlingsproblem

Förstudie

När vi får in ett tips inleder vi en förstudie. Syftet med förstudien är att sammanställa ett underlag som gör att vi kan fatta ett prioriteringsbeslut att driva frågan vidare eller inte. Vi hämtar in tillräckligt med underlag för att kunna fatta ett prioriteringsbeslut i enlighet med vår prioriteringspolicy.

Så prioriterar vi i konkurrenstillsynen
Så prioriterar vi i upphandlingstillsynen

Beslut om ärendet ska drivas vidare

När vi har tillräckligt underlag fattar vi ett prioriteringsbeslut om vi ska driva frågan vidare eller inte. Om vi väljer att driva ett konkurrensärende vidare kan det bland annat leda till att vi ålägger inblandade företag att upphöra med ett agerande eller betala konkurrensskadeavgift. Om vi väljer att driva ett upphandlingsärende vidare kan det bland annat leda till att vi fattar ett tillsynsbeslut eller ansöker om upphandlingsskadeavgift.

Viktig information även om ärendet inte prioriteras

Om vi väljer att inte prioritera ditt tips så kan tipset ändå vara en viktig pusselbit för oss när vi planerar vår tillsyn eller framtida insatser. Däremot kan vi, till exempel om det gäller ett kartelltips, inte alltid lämna återkoppling om hur vi hanterar tipset. Det beror på att en sådan återkoppling skulle kunna skada vårt utredningsarbete.

Det händer när du tipsat oss om otillbörliga handelsmetoder

Förstudie

När vi får in ett tips inleder vi en förstudie. Syftet med förstudien är att hämta in och sammanställa ett underlag som gör att vi kan fatta ett beslut om det finns förutsättningar att driva frågan vidare eller inte. Vi lämnar också information till tipsaren om hur vår handläggning kommer se ut.

Om ärendet ska drivas vidare

Om vi väljer att driva ärendet vidare kan det bland annat leda till att vi förelägger inblandade företag att upphöra med ett agerande eller betala en sanktionsavgift.

Viktig information även om ärendet inte prioriteras

Om vi efter förstudie inte utreder ditt tips och ingriper så har du som tipsare rätt till ett motiverat beslut. Om vi inte ingriper kan ditt tips även vara en viktig pusselbit när vi planerar vår tillsyn eller framtida insatser.

Sekretess

Tipsare och uppgiftslämnare om otillbörliga handelsmetoder har ett stärkt sekretesskydd.

Sekretess för uppgiftslämnare

Visselblåsarfunktion

Om du i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker en överträdelse inom områdena konkurrens och offentlig upphandling kan du rapportera det till oss i enlighet med visselblåsarlagen. Ett arbetsrelaterat sammanhang innebär att du har fått information om missförhållandet till exempel i en roll som arbetstagare, praktikant eller konsult. Du måste också ha rimliga skäl att tro att uppgifterna som du lämnar är sanna, det räcker till exempel inte med ett rykte. Det du rapporterar om får inte heller innehålla uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess, utgör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller rör nationell säkerhet.

Rapportera ett missförhållande genom vår visselblåsarfunktion