Innehåll på sidan

Tipsa oss

Du kan tipsa oss om konkurrensproblem, upphandlingsproblem och otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Det kan till exempel vara allvarliga överträdelser av lagstiftningen som karteller, otillåtna direktupphandlingar eller kommersiella repressalier vid livsmedelsköp. Men också generella problem. Tipsen är ett viktigt komplement i vår tillsyn och hjälper oss att se till att reglerna följs.

Så tipsar du oss

E-post

Du kan tipsa oss genom att skicka ett e-postmeddelande till tipsa@kkv.se. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av e-postmeddelandet eller någon annanstans i tipset.

Telefon

Ring oss på 08-700 16 00 och uppge om du vill lämna ett upphandlingstips, konkurrenstips eller tips om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

Anonym visselblåsartjänst

Är ditt tips extra känsligt? Då kan du använda vår visselblåsartjänst för att lämna ett anonymt tips till oss. Visselblåsarsystemet är krypterat och lösenordskyddat. Alla tips behandlas konfidentiellt av en liten krets av medarbetare hos oss. Notera dock att handlingar som kommer in via visselblåsarsystemet är allmänna handlingar.

Brev

Skicka ett brev till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av brevet eller någon annanstans i tipset.

Säkerhetsskyddsklassad information

Vid tips om upphandlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassad information, vänligen kontakta Mattias Berger direkt på telefon 08-700 15 57.

Allmänna handlingar

Notera att de handlingar som kommer in till oss är allmänna handlingar.

Information tillsammans med ditt tips

Upphandlingstips

Vi behöver vissa uppgifter tillsammans med ditt tips. Fyll gärna i vårt tipsformulär eller lämna följande uppgifter:

Konkurrenstips från företag

När företag skickar in ett klagomål om ett konkurrensbegränsande samarbete, missbruk av dominerande ställning eller konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet behöver vi följande uppgifter om ditt klagomål/tips:

Otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Lämna gärna följande uppgifter tillsammans med ditt tips:

Det händer när du tipsat oss om konkurrens- och upphandlingsproblem

Förstudie

När vi får in ett tips inleder vi en förstudie. Syftet med förstudien är att sammanställa ett underlag som gör att vi kan fatta ett prioriteringsbeslut att driva frågan vidare eller inte. Vi hämtar in tillräckligt med underlag för att kunna fatta ett prioriteringsbeslut i enlighet med vår prioriteringspolicy.

Så prioriterar vi i konkurrenstillsynen
Så prioriterar vi i upphandlingstillsynen

Beslut om ärendet ska drivas vidare

När vi har tillräckligt underlag fattar vi ett prioriteringsbeslut om vi ska driva frågan vidare eller inte. Om vi väljer att driva ärendet vidare kan det bland annat leda till att vi ålägger inblandade företag att upphöra med ett agerande eller betala konkurrensskadeavgift.

Viktig information även om ärendet inte prioriteras

Om vi väljer att inte prioritera ditt tips så kan tipset ändå vara en viktig pusselbit för oss när vi planerar vår tillsyn eller framtida insatser. Däremot kan vi, till exempel om det gäller ett kartelltips, inte alltid lämna återkoppling om hur vi hanterar tipset. Det beror på att en sådan återkoppling skulle kunna skada vårt utredningsarbete.

Det händer när du tipsat oss om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Förstudie

När vi får in ett tips inleder vi en förstudie. Syftet med förstudien är att hämta in och sammanställa ett underlag som gör att vi kan fatta ett beslut om det finns förutsättningar att driva frågan vidare eller inte. Vi lämnar också information till tipsaren om hur vår handläggning kommer se ut.

Om ärendet ska drivas vidare

Om vi väljer att driva ärendet vidare kan det bland annat leda till att vi förelägger inblandade företag att upphöra med ett agerande eller betala en sanktionsavgift.

Viktig information även om ärendet inte prioriteras

Om vi efter förstudie inte utreder ditt tips och ingriper så har du som tipsare rätt till ett motiverat beslut. Om vi inte ingriper kan ditt tips även vara en viktig pusselbit när vi planerar vår tillsyn eller framtida insatser.

Sekretess

Tipsare och uppgiftslämnare om otillbörliga handelsmetoder har ett stärkt sekretesskydd.

Sekretess för uppgiftslämnare