Innehåll på sidan

Konkurrensverket förordar nationell samordning av biljettsystemen i kollektivtrafiken

Konkurrensverket förordar en reglerad nationell samordning av biljettsystemen i kollektivtrafiken framför förslaget på ett ekonomiskt stöd till regionala kollektivtrafikmyndigheter. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över Trafikverkets promemoria ”Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter”.

Trafikverket föreslår i promemorian att regionala kollektivtrafikmyndigheter ska kunna få statlig medfinansiering för att vidta åtgärder som bland annat förenklar biljettköp och syftar till nationella biljettsamarbeten. Syftet är att de ska anpassa sina biljettsystem så att den nationella tillgången till biljetter ökar.

Konkurrensverket menar att förslaget inte säkerställer att samordning sker på nationell nivå. Med den föreslagna ordningen är det i stället möjligt att separata kluster av regioner bildas med internt harmoniserade, men ömsesidigt inkompatibla biljettsystem.

Stödet riskerar att belöna regionala kollektivtrafikmyndigheter som legat efter avseende nationell harmonisering, till exempel med implementering av den så kallade biljett- och betal-standarden.

Konkurrensverket anser också att det finns risk för att stödet delvis subventionerar verksamhet som konkurrerar med privata aktörer som erbjuder interregionala kollektivresor. Det riskerar att snedvrida konkurrensen på dessa rutter. Därför efterlyser Konkurrensverket en analys av eventuella konkurrenseffekter.

Eventuellt finansiellt stöd för harmoniserande åtgärder på regional nivå bör vara snävare utformat och med tydligare krav avseende nationell samordning och hänsyn till konkurrerande privata alternativ. En reglerad samordning av biljettsystem på nationell nivå vore dock enligt Konkurrensverket att föredra.

Dokument och länkar 

Senast uppdaterad: 2022-10-31

Nyhet31 oktober 2022