Innehåll på sidan

Forskningsrapport: Utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon

På uppdrag av Konkurrensverket har Nanna Fukushima och Roger Pyddoke, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), undersökt hur offentliga styrmedel som används för att stimulera utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon kan påverka marknaden, konkurrensen och teknikutvecklingen.

Under de senaste tio åren har antalet elfordon, dvs. laddbara bilar, i Sverige ökat dramatiskt och utgör nu 10 procent av den totala personbilsparken. Detta är i linje med målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Regeringen har betonat vikten av att bygga ut laddinfrastrukturen för att stödja elektrifieringen av transportsektorn och att marknadsaktörer, både privata och offentliga, bör äga och driva laddinfrastrukturen. Detta resonemang förekommer även i andra länder där statligt stöd har lett till en snabb expansion av laddinfrastruktur.

Statens roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur har diskuterats i olika utredningar. Slutsatsen har hittills varit att det är marknadsaktörer, både privata och offentliga, som bör uppföra, äga och driva publik laddinfrastruktur och laddtjänster, men att staten behöver stödja utbyggnaden. På nationell nivå finns ett flertal olika typer av stöd och skatteregler som används för att stimulera utbyggnad av laddinfrastruktur och köp av bilar med låg klimatpåverkan.

Författarna lyfter fram att det viktigaste argumentet för fortsatt stödgivning till utbyggnaden av laddinfrastruktur är att strukturen annars riskerar att bli ett hinder för en önskad elektrifiering av personbilstrafiken. Den riskerar också att inte kunna möta efterfrågan på grund av den snabbt ökade försäljningen av elbilar. Författarnas sammanfattning av tidigare forskning och rapporter visar att det råder stora kunskapsgap om hur mycket laddinfrastruktur som kommer att behövas och vad det optimala utbudet av antalet laddpunkter är.

Enligt författarna tyder deras granskning inte på att det råder en snedvriden konkurrens på marknaden i dag. Men, eftersom det är en växande marknad, kan konkurrensförhållandena snabbt ändras. Därför är det viktigt att förbättra tillgången till statistik och bevaka ägandestrukturen på marknaden framöver. Sammantaget gör författarna bedömningen att det behövs förbättrad information, analys och uppföljning för att fatta välgrundade beslut om fortsatt tilldelning av bidrag för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur.

Författarna ansvarar själva för bedömningarna och slutsatserna i rapporten.

Konkurrensverket genomför för närvarande en egen studie där syftet är att få en bild av hur offentliga aktörer agerar och vilka konsekvenser deras agerande får för marknadernas funktion och för en effektiv konkurrens. Studien beräknas vara klar före sommaren 2024.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-02-09

Nyhet9 februari 2024