Innehåll på sidan

Konkurrensverkets tillsynsbeslut identifierar felaktigt agerande och inskärper vikten av att upphandla korrekt

Konkurrensverkets tillsynsbeslut har som syfte att göra upphandlande myndigheter uppmärksamma på att de har gjort ett upphandlingsrättsligt fel. De ska även göra andra aktörer medvetna om innebörden av det upphandlingsrättsliga regelverket. Ett aktuellt exempel är det tillsynsbeslut som rör Domstolsverkets samarbete med ett fastighetsbolag i samband med byggnationen av en domstolsbyggnad.

Konkurrensverkets tillsynsansvar omfattar bland annat att se till att den upphandlingsrättsliga lagstiftningen följs. Som ett led i det uppdraget kan Konkurrensverket efter genomförd granskning av en upphandlande myndighets verksamhet meddela tillsynsbeslut. Befogenheten att fatta tillsynsbeslut har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i rättsfallet HFD 2018 ref. 71. Tillsynsbesluten är ett komplement till upphandlingsskadeavgift. De kan fattas för alla typer av överträdelser av upphandlingslagstiftningen.

Syftet med tillsynsbesluten är att uppmärksamma upphandlande myndigheter på att de har brutit mot regelverken för offentlig upphandling. En myndighet som enligt Konkurrensverkets bedömning har agerat på ett felaktigt sätt förväntas lösa det genom självrättelse eller genom att inte upprepa samma fel vid kommande upphandlingar.

– Konkurrensverkets arbete med ärenden om upphandlingsskadeavgift och tillsynsbeslut inskärper vikten av att offentliga upphandlingar genomförs på ett korrekt sätt. Tillsyn av myndigheternas agerande ökar regelefterlevnaden. Den verksamheten utvecklar vi hela tiden och vi ingriper när vi ser inköp som inte genomförs korrekt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har exempelvis noterat att det förekommer varianter av affärsupplägg där upphandlande myndigheter endast konkurrensutsätter en viss del av ett större projekt. Så var fallet i det samarbete som Domstolsverket i december 2019 ingick med ett fastighetsbolag med syfte att bygga en ny domstolsbyggnad i Jönköping som myndigheten sedan skulle hyra under en längre tid. Enligt Konkurrensverket var det fråga om en otillåten direktupphandling i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU) och i november 2021 riktade Konkurrensverket i ett tillsynsbeslut därför kritik mot Domstolsverkets agerande.

Domstolsverket överklagade Konkurrensverkets tillsynsbeslut till förvaltningsrätten som prövade ärendet i sak. I januari 2023 meddelade förvaltningsrätten att domstolen delade Konkurrensverkets bedömning, och avslog Domstolsverkets överklagande. I april meddelade kammarrätten att Konkurrensverkets beslut inte fick överklagas och att förvaltningsrätten därför inte borde ha prövat överklagandet. Kammarrätten prövade inte ärendet i sak. Domen i kammarrätten har nu vunnit laga kraft. Därmed står Konkurrensverkets tillsynsbeslut fast.

– Konkurrensverket har funnit att Domstolsverkets val av samarbetspartner skulle ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling och den kritik vi riktat mot myndighetens agerande i det aktuella tillsynsbeslutet kvarstår, säger Rikard Jermsten.

Ett annat exempel på ett tillsynsbeslut som prövats av kammarrätten är Konkurrensverkets beslut om att rikta kritik mot Karlshamns kommun på grund av en otillåten direktupphandling. I det målet fann kammarrätten i ett avgörande i februari 2023 att Konkurrensverkets beslut skulle prövas i sak och visade målet åter till förvaltningsrätten.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-05-12

Artikel12 maj 2023