Innehåll på sidan

Konkurrensverkets förberedande arbete inför utvärdering av otillbörliga handelsmetoder

Precis som annan ny lagstiftning kommer lagen om otillbörliga handelsmetoder att utvärderas och därefter justeras. För att vara väl förberedd inför den kommande utvärderingen genomför Konkurrensverket redan nu ett antal aktiviteter. Enkäter och en återkommande rapport till EU-kommissionen är exempel på vårt förberedelsearbete.

Det är naturligt att en ny lagstiftning utvärderas och därefter justeras. Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att följa upp lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH). Uppföljningen ska bestå av dels en återrapportering av utvärderingsarbetet två år efter lagens ikraftträdande, dels en slutrapportering fyra år efter att lagen trätt i kraft. Utöver den nationella svenska utvärderingen ska dessutom EU-kommissionen senast den 1 november 2025 ha gjort en första utvärdering av UTP-direktivet.

Under webbinariet som Konkurrensverket arrangerade den 10 november fick vi en fråga om utvärdering av lagen om otillbörliga handelsmetoder. De exakta formerna för utvärderingarna är i nuläget inte kända för oss och Konkurrensverket har inte fått något specifikt uppdrag eller uppgift avseende dessa. Som tillsynsmyndighet är det däremot viktigt att vara väl förberedda inför utvärderingarna.

En del i detta förberedelsearbete är våra enkätundersökningar av förekomsten av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Den första genomförde vi under första kvartalet 2021 och den andra har vi genomfört under hösten 2022. Genom dessa mätningar har vi en förhoppning att kunna följa utvecklingen av oschyssta handelsmetoder i branschen.

En annan del i förberedelsearbetet är sammanställningarna i vår tillsynsrapport som publiceras en gång varje år. Där ger vi en fördjupad bild av föregående års arbete i tillsynsverksamheten för såväl konkurrens- och upphandlingstillsynen som tillsynen av otillbörliga handelsmetoder.

Varje år skickar vi även en rapport till EU-kommissionen över tillsynsarbetet inom livsmedelskedjan. Det är EU-kommissionen som tagit fram formerna för rapporten så att rapporteringen sker på samma sätt från alla UTP-tillsynsmyndigheter i EU. Den information som ingår i kommissionens rapport återfinns i huvudsak även i Konkurrensverkets tillsynsrapport.

Utöver detta så tar vi även med oss den samlade information vi får från marknadens aktörer över vad som fungerat bra och mindre bra med LOH. Detta arbete sker i någon mån löpande och sömlöst genom våra kontakter med marknadens aktörer och är en viktig del för vårt fortsatta arbete inom området.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-11-29

Artikel29 november 2022